Jak učit jazyky nejen s Robotelem, ale i v běžné učebně

Opět školíme prezenčně! Obnovili jsme naši nabídku prezenčních kurzů, kdy lektor přijede přímo k vám na školu. Můžete tedy pokračovat v realizaci Šablon a dalších vzdělávacích projektů. Rezervujte si včas termín, kapacity na přípravný týden se rychle plní.

Domluvit si termín již objednaného školení můžete na skoleni@avmedia.cz nebo přímo s lektorem, pokud jste již byli v kontaktu před uzavřením škol.

Uvedené kurzy jsou připravené pro výuku jazyků v běžné učebně s interaktivní tabulí, nepotřebujete mít na škole jazykovou laboratoř Robotel. Samozřejmě pokud se chcete zaměřit na výuku v laboratoři, lektor kurz takto zacílí.

PRO PEDAGOGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL:

CZ8_01 Gamifikace ve vzdělávání
Školení si klade za cíl seznámení se základními principy gamifikace ve vzdělávání. Naučíte se používat online aplikace, které využívají gamifikaci a jsou specificky určené pro použití ve školách, např. Quiziz, Quizlet nebo Kahoot. V rámci školení si vytvoříte vlastní portfolio cvičení s prvky gamifikace, které budete moci hned využít ve svých hodinách cizího jazyka.


CZ8_02 Komunikační hry a techniky aktivizující žáky
Seznámíte se se základními principy tvorby komunikačních her a dozvíte se o různorodých technikách, které přispívají k aktivizaci žáků a jsou aplikovatelné ve výuce cizího jazyka. Dozvíte se, co je základem pro tvorbu smysluplných komunikačních cvičení na základě směru výuky jazyka „Communicative approach“. Důraz bude kladen také na sdílení dobré praxe v dané skupině a podpoření principů další spolupráce. V průběhu školení budete vytvářet vlastní individualizované digitální portfolio her a technik, které následně můžete využít ve své praxi.


CZ8_03 Využití žákovských zařízení ve výuce cizího jazyka
Ukážeme si základní principy využívání žákovských zařízení ve výuce. Naučíme se pracovat s volně dostupnými aplikacemi (Quizziz, Socrative, Qiuzlet), které jsou určeny pro výuku a využívají žákovská zařízení. V průběhu školení si vytvoříte vlastní digitální portfolio sestavené z aplikací probíraných ve školení a můžete je následně využít ve vlastní výuce.

CZ8_04 Zprostředkované učení a formativní hodnocení v hodině cizího jazyka
Osvojíte si základní principy zprostředkovaného učení a formativního hodnocení. Seznámíme vás s teorií, která stojí za zprostředkovaným učením a jeho základními principy. Následně si vyzkoušíte příklady technik zprostředkovaného učení z pohledu žáků. Budeme sdílet vlastní zkušenosti s využíváním formativního hodnocení. Pokusíte se reflektovat vlastní praxi hodnocení a navrhnout, jak by se mohla formativnímu hodnocení více přiblížit. Školení bude částečně vedeno zážitkovou metodou. Vytvoříte si vlastní portfolio technik využívaných pro formativní hodnocení a zprostředkované učení.

CZ8_05 Aplikace pro výuku cizího jazyka
Vyzkoušíte si využití různých online aplikací pro potřeby jazykového vzdělávání. Dozvíte se, jak implementovat tématické okruhy slovní zásoby nebo jak tvořit samo-opravovací gramatické testy, případně jak skrze volně dostupné aplikace začít s projektovou výukou v hodinách cizího jazyka. Vše je vedeno formou workshopu skrze individuální práci. Mezi představované aplikace patří například Quizizz, Quizlet, Learning Apps, Socrative a některé Google aplikace (zejména Google disk, Google tabulky, G. dokumenty, administrace Google a G. formuláře).

CZ8_06 Využití SMART Výukového softwaru v hodinách cizího jazyka
V tomto školení si ukážeme rozšířené možnosti některých aktivit SMART Výukového softwaru vhodných pro zapojení žáků do hodin cizího jazyka. Ukážeme si aktivity vhodné pro individuální přístup k žákům s SPU nebo nadaným žákům. Rovněž se naučíme používat aktivity pro spolupráci a skupinovou práci žáků. Otestujeme aktivity SMART lab se zaměřením na cizí jazyky, testovací systém SMART response 2 a další. Dále si ukážeme jednoduché zapojení audio-video materiálů do příprav a zdroje 3D objektů a jejich metodické využití.

CZ8_07 Nové možnosti domácí přípravy
Seznámíte se s online nástroji a aplikacemi, které jsou vhodné pro domácí přípravu žáků. Ukážeme si jeden z nejlepších online jazykových systémů zdarma ve školní verzi „Duolingo for schools“. Dále si díky systému „Quizlet“ vytvoříme přípravy, které pomohou žákům efektivně procvičit slovní zásobu nebo gramatické jevy. Všechny tyto aktivity jsou tak připraveny přímo pro potřeby žáků. Zaměříme se na vhodně zvolené projektové práce, které pomáhají zdokonalit jazykové dovednosti žáků formou domácí přípravy.


CZ8_08 Využití stolních, deskových a dalších her v hodinách cizího jazyka
Jak využít stolních i deskových her ve výuce cizích jazyků? Představíme si hry a online aplikace, které lze využívat jak v hodinách, tak i pro domácí přípravu žáků. Dostanete tipy, jak začlenit tyto hry do výuky a oživit tak výuku cizích jazyků. Řekneme si, proč používat hry ve výuce cizích jazyků, ukážeme si možnosti i úskalí využívání her ve výuce.

CZ8_09 Interaktivní učebnice a zdroje materiálů do výuky cizího jazyka
Zaměříme se na nejpoužívanější interaktivní učebnice pro výuku cizích jazyků od nakladatelství Oxford Univesity Press a Fraus, doplňující materiály a jejich rozšířené možnosti. Naučíte se používat základní i pokročilé funkce interaktivních učebnic. Naučíte se vyhledat zdroje interaktivních materiálů a pracovních listů vhodných pro výuku cizích jazyků a zjistíte, jak je zapojit do výuky.

CZ8_10 Projektová výuka – metoda výuky cizích jazyků založená na divadle a hudbě
Školení vám přinese nové inovativní prvky do výuky cizích jazyků a možnosti projektové výuky. Dozvíte se, jakými způsoby lze projektovou výuku začlenit do „běžné výuky“, jak obohatit výuku, v které žáci uplatní kompetence komunikativní, pracovní, k řešení problémů i sociální a personální. Ukážeme si některé konkrétní projekty, které vám mohou sloužit jako inspirace (hudební, filmové či divadelní). Pozornost bude věnována i autorskému zákonu ve vztahu k projektové výuce a k vytváření a prezentování výstupů.

 

PRO PEDAGOGY SŠ a VOŠ:

SS8CZ1 Aktivizující metody a formativní hodnocení
Budete postupně procházet předpřipravenými aktivitami, které simulují aktivity ve výuce a obsahují konkrétní aktivizační metodu. Vysvětlíme si formativní hodnocení obecně a Bloomovu taxonomii kognitivních operací, zaměříme se na práci s cíli vzdělávání, důkazy učení a očekávanými výstupy.

SS8CZ2 Využití žákovských zařízení, možnosti domácí přípravy, video ve výuce
Téměř všichni žáci mají k dispozici nějaké mobilní zařízení, které znají a umí ovládat. Pojďme tedy těchto zařízení vhodně využít ve výuce. Ukážeme si programy i online nástroje, které můžeme vhodně využívat jak v hodinách, tak i v domácí přípravě. Naučíte se využívat ucelené jazykové systémy, připravovat cvičení na míru žákům. Projdeme si zajímavé stránky a servery s videomateriály, z nichž lze čerpat inspirace a nápady do výuky. V závěru si ukážeme i tipy a nápady na tvorbu videovýstupů v rámci projektové výuky.

SS8CZ3 EU jazykové projekty a online nástroje pro komunikaci
Osvojíte si základní dovednosti s plánováním zahraničních projektů EU, jako je například program Erasmus+. V rámci školení se zaměříme na praktické rady a postupy při výběru vhodného projektového partnera a základní principy tvorby projektů, včetně postupů při vytváření a vyplňování žádosti. Ukážeme si příklady dobré praxe úspěšných škol a učitelů, kteří se daných projektů zúčastnili. Seznámíte se také s online nástroji ke komunikaci se zahraničními partnery v rámci eTwinningu, sdílenými dokumenty, videokonferencí, audiovideo systémy se sdíleným obrazem, sociálními sítěmi. Ukážeme si projekty a možnosti pro výjezd žáků SŠ, zaměříme se i na výjezdy pedagogických pracovníků.

 

Máte jazykovou laboratoř Robotel a nevíte, jak s ní pracovat? V

Využijte prostředků EU šablon a objednejte si školení, kde se zaměříme na konkrétní aktivity, např. konverzační cvičení, procvičování gramatiky, trénujeme výslovnost aj. Nebo mimo projekt šablon můžete volit i cílené školení na jazykovou laboratoř:

ROB 1 - Nové metody výuky s multimediální jazykovou laboratoří (úroveň začátečník)
Cílem úvodního kurzu je představit základní funkce a metodiku práce s digitálním systémem pro multimediální jazykové laboratoře ROBOTEL SmartClass+ a umožnit jeho efektivní začlenění do výuky. Učitelé se naučí používat moderní metody využívající multimédia, které více zapojí žáka do práce s živým jazykem. Nastíní úlohu a postavení digitální laboratoře ve vyučování, úlohu učitele jako toho, kdo je zodpovědný za strukturu hodiny a cíleného zapojení technologií.

ROB 2 - Aktivizace studentů s multimediální jazykovou laboratoří (úroveň mírně pokročilý)
Navazující kurz pro mírně pokročilé představuje rozvíjející funkce a metodiku práce s digitálním systémem pro multimediální jazykové laboratoře ROBOTEL SmartClass+ vedoucí ke zvýšení efektivity výuky díky vyšší aktivaci a motivaci studentů. Nastíní úlohu a postavení digitální laboratoře ve vyučování, úlohu učitele jako toho, kdo je zodpovědný za strukturu hodiny a cíleného zapojení technologií.

ROB 3 - Pokročilý multimediální aktivity s jazykovou laboratoří (úroveň pokročilý)
Kurz pro zkušenější uživatele jazykových laboratoří. Představuje pokročilé funkce s využitím různých kombinací multimediálních aktivit s důrazem na didaktické aspekty a metodiku práce s digitálním systémem pro multimediální jazykové laboratoře ROBOTEL SmartClass+. Cílem je zvýšení efektivity výuky díky vyšší aktivaci a motivaci studentů, včetně práce se zpětnou vazbou. Upevní úlohu a postavení digitální laboratoře ve vyučování, úlohu učitele jako toho, kdo je zodpovědný za strukturu hodiny a cíleného zapojení technologií.

 

 

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů