Nalezeno 72 výsledků

Je kvalita hodnocení v českých školách dostatečná? Používají čeští učitelé hodnocení efektivně? Formativní hodnocení je jedním z nejúčinnějších postupů ke kvalitnímu vzdělávání žáků. Při formativním hodnocení nesrovnáváme žáky mezi sebou, ale zaměřujeme se na to, zda jsme dosáhli učebních cílů u každého z nich. Každé dítě tak může zažít úspěch a radost z vykonané práce. Získá tak důvěru ve své schopnosti a rozvíjí kompetence k učení. Účastníkům školení budou předány znalosti o práci s formativním hodnocením. Seznámí se s metodami, jak žáka lépe motivovat v učení pomocí poskytování a získávání zpětné vazby, aby žák dosahoval lepších výsledků a pracoval intenzivněji a efektivněji.  Učitelé se také dozví, jak se zpětnou vazbou od žáků pracovat.  Školení propojuje znalosti o formativním hodnocením se znalostí práce s ICT, samozřejmostí jsou konkrétní příklady vhodného využití techniky při hodnocení žáků a při získávání zpětné vazby od nich samotných. Seznámí se s možnostmi tvorby vlastního materiálu a zapojení žákovských zařízení do výuky pro získání zpětné vazby. Jedním z hlavních cílů školení je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
1 800

Prvek technologie je v dnešním vzdělání již běžnou záležitostí. Pojďme tedy technologii využít v náš prospěch, a to co nejefektivněji! Pomocí interaktivní a komunikační technologie (dále IKT) můžeme žáky více vtáhnout a zapojit do výuky. Jednou z cest je využití internetových zdrojů, které jsou v drtivé většině snadno dostupné, bezplatné a měly by se stát pevnou součástí dnešní moderní výuky. Všechny tyto výhody využijme a tvořme atraktivní hodiny, které budou žáky i nás bavit. Účastníci školení se seznámí, prozkoumají a prodiskutují problém, proč je v dnešní době zvýšená potřeba zapojit internet společně s interaktivní a komunikační technologií už u dětí mladšího školního věku. Je nutné již malé děti naučit používat tyto prostředky? Vytrácí se tak dorozumívací a poznávací prostředek, a to jazyk se správnou výslovností? Učitelům bude nabídnuto množství vhodných dostupných (volně i za poplatek) internetových zdrojů, které podporují např. porozumění čteného, práci s textem. Naučí se vytvořit vlastní jednoduchý materiál, kam mohou zařadit aktivity tipu logopedická cvičení, náprava správné výslovnosti, správné pochopení přečteného textu a jeho následná interpretace. Seznámí se s tím, jak prakticky propojit online zdroje a moderní technologie s klasicky pojatou výukou, zejména se zaměřením na čtenářskou gramotnost.

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
1 800

Skupinová výuka je v dnešní době často skloňovaným pojmem. Dá se říci, že každý učitel se ji do svých hodin snaží zařazovat. Je dobré si uvědomit, že díky skupinové práci žáci získávají dovednosti, které často označujeme jako měkké dovednosti (soft skills). Ve školském prostředí je známe pod pojmem dovednosti pro 21. století a patří k nim schopnost komunikovat a kooperovat, řešit problémy a vyjednávat o nich, schopnost plánovat, organizovat a také nezbytná schopnost sebereflexe. To vše je postavené na aktivním přístupu žáků k procesu (sebe)vzdělávání. Obecně je můžeme pojmenovat jako kompetence v oblasti chování. Nenásilnou formou se díky skupinové výuce rozvíjí čtenářská gramotnost, především v oblasti ověřování a práce s informacemi. Vzdělávacím cílem tohoto školení je zkouška a nácvik, jak je jednoduché pomocí skupinové práce nenásilně rozvíjet čtenářskou gramotnost žáků, tj. podpořit rozvoj dovednosti čtení, psaní a porozumění čtenému. Školení je tedy zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daném tématu a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti čtenářské gramotnosti na 1. a 2. stupni ZŠ. Školení seznámí účastníky s různými možnostmi skupinové výuky, s jejími principy, rolemi žáků i učitele ve třídě. Nabídne účastníkům praktické ukázky a aktivní trénink různých forem skupinové práce a možnosti dělení na skupiny. Účastníci školení si kromě klasických forem práce s papírem a tužkou vyzkouší možnosti zapojení ICT.

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
1 800

S projektovou výukou se můžeme setkat téměř na každé škole, kdy se pořádají projektové dny, nebo se učí v tzv. projektových blocích. Často jde o nějaký úkol, kdy žáci samostatně nebo ve skupinách řeší určitý problém. Tuto tzv. problémovou výuku můžeme chápat jako projekt také v klasické vyučovací hodině, kdy je při řešení konkrétních problémů kladen důraz na možnost zapojení každého žáka podle jeho individuálních možností. Vzdělávacím cílem tohoto školení je zkouška a nácvik, jak zapojit metodu projektového vyučování nebo problémové výuky do každodenního vzdělávání žáků a s jeho pomocí rozvíjet jejich čtenářskou gramotnost, tj. podpořit rozvoj dovednosti čtení, psaní a porozumění čtenému. Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daném tématu a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti čtenářské gramotnosti na 1. a 2. stupni ZŠ. Školení seznámí účastníky se základními principy projektové výuky, rolemi žáků i učitele ve třídě. Nabídne účastníkům kromě klasických forem práce s papírem a tužkou praktické ukázky a aktivní trénink zapojení ICT, neboť současní žáci je vnímají jako součást běžného života. Konkrétně jde o aktivní ovládání různých technologií (čímž se rozvíjí kompetence a dovednosti pedagogů v oblasti počítačové gramotnosti), dále jak učitel může pracovat s různými informačními zdroji (texty) a jakým pravidlům podléhá příprava vhodných textů pro rozvoj čtenářské gramotnosti a další.

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
1 800

Čtenářská dílna je systém práce vedoucí k rozvoji a podpoře čtenářství. Obsahuje souhrn metod, které se navzájem doplňují, prolínají a současně respektují potřeby čtenářů, jejich schopnosti a dovednosti. Jak založit čtenářskou dílnu? Jak probíhá čtenářská dílna, a jaká jsou její pravidla? Učitelé si vyzkouší aktivity, které jsou vhodné pro žáky 1. i 2. stupni. Zapojení všech žáků pomocí SMART Výukového softwaru.  Zaměření na specifika čtenářství na 1. i 2. stupni ZŠ, jak vedeme žáky ke kritickému myšlení, tvorba pravidel pro zakládání čtenářských dílen, uspořádání tříd. Metody podporující nácvik čtení – párové čtení, střídavé čtení, čtení s předvídáním aj. Cílem školení zaměřeného na čtenářské dílny je rozvíjení vědomého čtenářství a vytváření kladného vztahu k vlastní četbě, motivace pro celoživotní učení. Ukázat učitelům a následně i jejich žákům, že čtení je základ, bez kterého se nikdo neobejde. Nabídnout učitelům širokou škálu metod a aktivit, které budou pro žáky atraktivní a zajímavé, a čtení se tak pro ně stane příjemných zážitkem. Pomocí zapojení interaktivních technologií do čtenářské dílny se přiblížit žákům a ukázat jim, že čtení má svoje místo i dnešních digitálním světě. Účastníkům školení budou předány konkrétní příklady aktivit pro čtenářské dílny, dojde tak k rozšíření znalostí a dovedností nejen učitelů, ale i jejich žáků.

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
1 800

Cílem školení je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávaní a průběžného sebevzdělávání. Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti výuky cizích jazyků na 1. i 2. stupni ZŠ a napříč předměty. Cílem školení je seznámení pedagogických pracovníků s metodou CLIL, prohlubování znalostí práce s interaktivní technikou, nastínění využívání cloudových řešení ve vzdělávacím procesu. Dále pak rozvinutí schopností práce s interaktivními technologiemi. Doporučený digitální obsah: Oxford University Press Nakladatelství Fraus – licence Flexibooks, Fred

Určeno pro: Učitel
Délka: Vícedenní
Předmět: Cizí jazyk
5 400

Cílem školení je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávaní a průběžného sebevzdělávání. Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti výuky cizích jazyků na 1. i 2. stupni ZŠ a napříč předměty . V průběhu školení se pedagogové seznámí s metodou CLIL, gamifikací ve vzdělávání, využitím cloudového řešení ve vzdělávacím procesu   a prohloubí znalosti práce s interaktivní technikou. Školení umožní pedagogům rozvinout schopnosti práce s interaktivními technologiemi a ukáže zapojení testovacích softwarů do školní praxe pro lepší ověřování znalostí studentů. Doporučený digitální obsah: Oxford University Press Nakladatelství Fraus – licence Flexibooks, Fred

Určeno pro: Učitel
Délka: Vícedenní
Předmět: Cizí jazyk
9 600

Cílem školení je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávaní a průběžného sebevzdělávání. Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti výuky cizích jazyků na 1. i 2. stupni ZŠ a napříč předměty. Jednotlivými složkami školení jsou bloky, které pedagogické pracovníky seznámí s metodou CLIL, gamifikací ve vzdělávání, nastíní možnosti využití cloudových řešení ve výuce cizích jazyků, dále pak rozvinou jejich schopnosti pracovat s interaktivní technikou a nabídnou možnosti verifikace znalostí studentů pomocí testovacích softwarů. Rovněž se účastníci seznámí s technickou podporou pro classroom management své výuky. Pedagogickým pracovníkům bude též nabídnuta možnost seznámit se s pokročilým online výukovým prostředím ve výuce cizích jazyků, a zároveň využívat běžně dostupné aplikace pro výuku cizích jazyků, pro nejsilněji zastoupené operační systémy. Školení je určeno pedagogům s aprobací cizí jazyk a vyučující cizí jazyk na 1. a 2. stupni ZŠ a  navazuje na základní školení . Doporučený digitální obsah: Oxford University Press Nakladatelství Fraus – licence Flexibooks, Fred

Určeno pro: Učitel
Délka: Vícedenní
Předmět: Cizí jazyk
9 600

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů