Nalezeno 72 výsledků

Základním cílem školení je podpora inovativního a atraktivního vzdělávání přírodovědných témat s pomocí technologií. Účastníci školení zjistí, jak pomocí badatelské výuky rozvíjet klíčové kompetence žáků a studentů, a to nejen kompetence k řešení problémů, pracovní kompetence, komunikativní kompetence, ale i tzv. soft skills, kreativitu a samostatnost. Kurz nabízí účastníkům příklady konkrétních aktivit, které mohou využít k rozšíření znalostí a dovedností nejen svých ale i svých žáků při výchovně-vzdělávacím procesu. Dalším cílem je účastníkům poskytnout nezbytný základ pro to, aby mohli badatelskou výuku představit svým žákům a motivovat je k další samostatné práci ať už v rámci badatelského klubu, nebo i v klasické vyučovací hodině. Školení cílí také na všechny pedagogy, kteří se nebojí s dětmi experimentovat i mimo přírodovědné předměty, využívat k tomu moderní technologie a nabité poznatky využít jako podklad pro další práci žáků (popis, úvaha, recenze, tvorba cizojazyčných slovníků, využití v rámci metody CLIL aj.). Školení tedy ukáže účastníkům způsob, jak získat kladný postoj k užívání technického a programového vybavení a jak zvýšit motivaci žáků ke vzdělávání díky základním principům badatelsky orientované výuky.

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
1 800

Základním cílem školení je rozvoj nabitých znalostí a dovedností v oblasti využití badatelsky orientované výuky ze školení   Badatelsky orientovaná výuka 1 - úvod do metody , a to s podporou počítačové gramotnosti pedagogů při využití moderních didaktických pomůcek. Účastníky školení čeká aktivní trénink vybraných experimentů z oblasti fyziky, přírodopisu a ekologie s přesahem do chemie. Kromě opakování principů BOV a skupinové výuky, účastníky školení čeká vhled do projektové výuky a principů metody převrácené třídy, a jak je efektivně využívat nejen v badatelském klubu, ale také klasické vyučovací hodině. Školení opět cílí na všechny pedagogy, kteří se nebojí s dětmi experimentovat i mimo přírodovědné předměty, využívat k tomu moderní technologie a nabité poznatky využít jako podklad pro další práci žáků (popis, úvaha, recenze, tvorba cizojazyčných slovníků, využití v rámci metody CLIL aj.). Školení tedy ukáže účastníkům způsob, jak získat kladný postoj k užívání technického a programového vybavení a jak zvýšit motivaci žáků ke vzdělávání díky základním principům BOV, projektové výuky a převrácené třídy.

Určeno pro: Učitel
Délka: Celodenní
1 800

Cílem školení je seznámení pedagogů s využitím legorobotiky , stavebnice Lego a Lego WeDo na 1. stupni ZŠ . Seminář nastíní pedagogům, jak zábavnou formou (s využitím stavebnice Lego WeDo) žáky vzdělávat v oblasti ICT, mechaniky, fyziky, přírodovědy, jazykovědy i v dalších oblastech vzdělávání. Dále jak pomocí legorobotiky WeDo rozvíjet klíčové kompetence žáků a to zejména kompetencí k řešení problémů, pracovní kompetence, komunikativní kompetence, ale i kompetence k učení a kompetence Školení nabídne příklady aktivit, které mohou pedagogové využít k rozšíření znalostí a dovedností nejen svých ale i žáků v oblastech využití robotiky při výchovně-vzdělávacím procesu. Umožní pedagogům seznámení s moderní průmyslovým světem, zajímavou a atraktivní didaktickou pomůckou i softwarem. Pedagogové se naučí pracovat s robotem, programovat ho a ovládat ho, čímž se získají praktickou zkušenost pro následné využití ve výuce.

Určeno pro: Učitel
Délka: Půldenní
Stupeň: Základní 1. stupeň
1 000

Cílem tohoto školení je ukázat účastníkům nový pohled na využití robotiky , seznámit je s možnostmi využití robotických stavebnic ve výuce žáků na 2. stupni základních škol a umožnit jim prožít si v týmu praktickou zkušenost při řešení problémových úloh. Školení tak nabízí účastníkům seznámit se s moderní didaktickou pomůckou, robotickou stavebnicí, umožňující zvýšení názornosti a atraktivnosti procesu výuky. Dále přináší příklady aktivit, které mohou účastníci následně využít k rozšíření znalostí a dovedností nejen svých, ale i žáků, v oblastech využití robotiky při výchovně vzdělávacím procesu. Po absolvování školení budou mít účastníci jasné povědomí o způsobu a možnostech začlenění robotiky do výuky na 2. stupni ZŠ . Dokáží sestrojit jednoduchou konstrukci za použití vhodných součástek určených návodem a funkčnost konstrukce ověřit. S pomocí robota zvládnou účastníci naměřit hodnoty potřebné pro řešení úloh. Dále dokáží propojit robota s počítačem, spouštět, ukončovat programy jak z počítače, tak z řídící jednotky. Účastníci vyřeší problémové úlohy zadáváním správných programovacích bloků do programu. Vlastní programy dokáží ověřit a prezentovat před ostatními skupinami.

Určeno pro: Učitel
Délka: Půldenní
Stupeň: Základní 2. stupeň
1 000

Cílem školení je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávaní a průběžného sebevzdělávání. Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti výuky cizích jazyků na středních a vyšších odborných školách a napříč předměty . Cílem školení je seznámení pedagogických pracovníků s gamifikací ve vzdělávání, prohlubování znalostí práce s interaktivní technikou, nastínění využívání cloudových řešení ve vzdělávacím procesu . Dále pak rozvinutí schopností práce s interaktivními technologiemi a zapojení testovacích softwarů do školní praxe pro lepší ověřování znalostí studentů .

Určeno pro: Učitel
Úroveň: Mírně pokročilý
Délka: Vícedenní
Stupeň: Střední škola
Předmět: Cizí jazyk
7 900

Cílem školení je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků prostřednictvím dlouhodobého vzdělávání zkušenými lektory, které bude doplněno také průběžným sebevzděláváním pedagogů. Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností a kompetencí v oblasti využívání ICT při výuce na středních školách . Všechny části školení budou názorně ukazovat konkrétní příklady využití ICT a efektivně využívat technologie, které pomáhají výuku nejenom zpestřit, ale i udělat názornější, často přesnější a rozhodně přitažlivou pro žáky středních škol. Nepůjde pouze o nějaký popis postupů, ale o předání zkušeností učitelů z praxe, kteří technologie využívají při vlastní výuce dlouhodobě a často každou vyučovací hodinu. V každém bloku bude poukázáno i na vhodnost využití získaných znalostí z hlediska struktury vyučovací hodiny: motivace, výklad, procvičování, domácí úkoly, zpětná vazba.

Určeno pro: Učitel
Úroveň: Mírně pokročilý
Délka: Vícedenní
Stupeň: Střední škola
Předmět: ICT a digitální technologie
7 900

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci středních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu. Školení podporuje rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti inkluze při využití moderních technologií . Vzdělávání povede k pochopení filozofie společného vzdělávání. Zvýší právní podvědomí účastníků, ozřejmí legislativní rámec společného vzdělávání a pomůže absolventů v orientaci v používání SMART technologií v souvislosti se vzděláváním žáků s podpůrnými opatřeními.

Určeno pro: Učitel
Úroveň: Mírně pokročilý
Délka: Vícedenní
Stupeň: Střední škola
Předmět: Speciální vzdělávání
7 900

Cílem školení je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků SŠ pomoci dlouhodobého vzdělávaní a průběžného sebevzděláváním. Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti matematické gramotnosti na SŠ a je určeno všem matematikům. Školení možňuje vyučujícím matematiky seznámení s užitečnými nástroji a získání typů do výuky z hlediska využití Geogebry, logických her, i-učebnic, vzdělávacího portálu a Cloudových nástrojů. Mimo uvedené se pedagogové naučí vyhledávat DUMy a internetové zdroje pro podporu přípravy na výuku matematiky při dodržení autorského zákona. Učitelé získají kladný postoj k moderním ICT nástrojům a naučí se je aplikovat do svých hodin, čímž zvýší aktivní přístup žáků k procesu výuky.

Určeno pro: Učitel
Úroveň: Mírně pokročilý
Délka: Vícedenní
Stupeň: Střední škola
Předmět: Matematika a její aplikace
7 900

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů