Tandemová výuka - reálný tandem

V předchozích článcích jsme si řekli, co tandem je, jaké má přednosti a úskalí a popsali si jednotlivé kroky, jak ho úspěšně zvládnout, neboť kvalitní příprava je úspěchem celé realizace tandemu. Dnes Vám popíšu reálný tandem s jednou kolegyní, říkejme jí Dana, krok za krokem a jak to dopadlo.

1) Výběr kolegy (kolegyně):
Vybral jsem si do Tandemu Danu, protože s ní mám dobrý profesionální i osobní vztah. Je sice na škole chvíli, ale mezi žáky je celkem oblíbená. Respektuje můj názor. Zatím jsme spolu nespolupracovali. Nebrání se novému a nevadí jí, že budeme v jedné třídě „učit“ oba.

2) Výběr třídy:
Vybral jsem třídu, kde učím druhým rokem a jsem v ní třídním učitelem. Dana v mé třídě učí také. Žáci mají vůči mně absolutní respekt a jsem ve třídě velmi oblíbený. Kolegyni Danu mají rádi a více či méně ji poslouchají. Ve třídě byla na náslechu zástupkyně a žáci se chovali dle jejího názoru velmi slušně a aktivně. Náslech dopadl
na výbornou. Žákům jsem řekl, že byli vybráni pro tandemovou výuku a do určitých hodin dorazí kolegyně Dana. Byli tím nadšení.

3) Výběr hodiny – předmětu, učiva, obsahu, metod, hodnocení
a cílů:

 • Učivo: K tandemu jsem zvolil předmět Elektrotechnologie. Učím ho řadu let a kolegyně Dana ho učí druhým rokem. Témata hodin jsme vybrali: Druhy elektrotechnických materiálů, vlastnosti materiálů a jejich řízení, vodiče, polovodiče, nevodiče a magnetické materiály – popis, vlastnosti, zástupci a použití. Zhruba 12 hodin vzájemné spolupráce.
  Konkrétní hodina: Vodiče a polovodiče – popis, vlastnosti, zástupci a použití.

 • Cíl hodin: Seznámení žáků s druhy a vlastnostmi elektrotechnických materiálů a podle toho navržení využití materiálů v elektrotechnické praxi, rozvinutí schopnosti práce
  s odborným textem, internetem a neposlední řadě schopnosti komunikovat a vzájemně spolupracovat.
  Konkrétní hodina: Seznámení žáků s vlastnostmi vodičů, polovodičů, jejich aplikace v praxi.

 • Metody: Přesvědčil jsem kolegyni pro aplikaci metody BYOD
  a využití žákovských zařízení pro vyhledávání informací
  na internetu, resp. metodu práce s odborným textem se spoluprací ve dvojicích pro aktivní zapojení všech žáků do procesu výuky. Dále odbornou diskuzi a možnost dotazů k odborníkům ve výuce pro podporu kritického myšlení. Zápis výsledků bádání do sešitu s následným zápisem dohodnutých výstupů na fixovou tabuli se zápisem do sešitů a možností vyfocení a uložení do žákovské složky materiály pro výuku.
  Konkrétní hodina: BYOD, práce s odborným textem
  a internetem, odborná diskuze.

 • Hodnocení: Slovní forma vždy po diskuzi s vybranou dvojicí,
  ve vybraných hodinách budou žáci hodnoceni v rámci spolupráce týmů, na konci celého bloku hodin tandemu proběhne písemná forma hodnocení (test). Hodnocení tandemu proběhne na konci každé hodiny formou diskuze
  s žáky, co se jim líbilo a nelíbilo apod.
  Konkrétní hodina: Slovní hodnocení práce jednotlivých skupin, hodnocení tandemu.

4) Rozdělení kompetencí:
Oba budeme střídavě v rolích moderátorů, poradců, konzultantů
a hodnotitelů. Hodinu budu zahajovat a ukončovat já. K předání slova dojde při vzájemném pohledu a pokynutí hlavou.
Konkrétní hodina: Vodiče moderuje Dana, polovodiče moderuji já, ostatní role duplicitní.

5) Realizace:
Hodiny začínám já. Na první hodině osvětlím, o co jde. Nastíním průběh celé hodiny, aby bylo žákům jasné, co se od nich požaduje. Dle stanovených rolí předávám slovo Daně. Žáci pracují ve dvojicích, přičemž používají během hodiny svá žákovská zařízení k vyhledávání informací na internetu dle zadání. Žáci se mohou ptát obou vyučujících a řešit s nimi aktuální nejasnosti či problémy.  Učitelé se vhodně doplňují, nepřekřikují se ani si neskáčou do řeči. Hodnocení proběhne vždy od jednoho vyučujícího s tím, že druhý ho respektuje.
Konkrétní hodina: Hodinu jsem začal já. Představil jsem kolegyni,
a ještě jednou jsem žákům vysvětlil pravidla a důvod proč jsme
na hodině oba. Rozhodující slovo v tématu vodičů má Dana
a v tématu polovodičů já. Zadali jsme žákům každý své zadání, nejprve Dana a pak já. Žáci začali pracovat. Dali jsme jim
na vyhledání informací 20 minut. Vysvětlil jsem jim, že pokud se mezi sebou domluví a každý z dvojice bude pracovat na jednom tématu, ušetří čas. Všichni žáci pracovali, čímž se aktivně zapojili do procesu vlastního vzdělávání. Během práce se nás žáci střídavě ptali
na zjištěné informace. Byli jsme s Danou jako sehraný tým
a vzájemně jsme se skvěle doplňovali. Žáci svá řešení, námi potvrzená z hlediska správnosti, zapisovali na fixovou tabuli
a následně si dělali poznámky do sešitu. Střídavě jsme jednotlivé skupiny hodnotili slovně a popravdě jen pozitivně, protože žáci byli doslova neuvěřitelní. Dost často jsme narazili na zajímavá využití materiálů a se žáky se tomu hodně nasmáli. Za necelých 20 minut jsme měli hotovo. Následovala reflexe.

6) Reflexe s žáky a kolegyní:
Na konci každé hodiny se provede reflexe. Zhodnotí se tandem pro jeho lepší provedení příští hodinu, a to jak s žáky, tak o přestávce
v kabinetu s kolegyní.
Konkrétní hodina: Na konci jsme je všechny s Danou pochválili. Přešel jsem k reflexi tandemu a zeptal se žáků, jak se jim hodina líbila. Nejprve se začali ve velkém hlásit a pak si najednou všichni stoupli a začali tleskat s tím, že to byla jejich nejlepší hodina v životě a že už se těší na další. Potom jsme s Danou zhodnotili vzájemnou spolupráci jako výbornou a vzájemně obohacující s tím, že příprava byla rozhodujícím faktorem.

Ing. Alexandr Fales

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů