Robotika a Rámcový vzdělávací program

Robotika – obor, který v sobě zahrnuje obrovskou řadu očekávaných výstupů Rámcového vzdělávacího programu, ze kterých jsou tvořeny Školní vzdělávací programy.

Mnoho škol řeší problém, ve kterém ročníku robotiku zařadit a jak naplnit očekávané výstupy. Odpověď je velmi jednoduchá. 
Na I. i na II. stupni plníme očekávané výstupy oblasti Informační
a komunikační technologie. Naplnění očekávaných výstupů v tomto oboru je přirozené, nezpochybňované.  Ovšem velmi diskutované – počet hodin a splnění všech ostatních očekávaných výstupů. Oblast, kde jsou přímo stanoveny očekávané výstupy, které snadno zařadíme
k robotice, je vzdělávací oblast Člověk a svět práce


I. stupeň ZŠ
KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI

Očekávané výstupy – 1. období:

 • žák zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci
  se stavebnicemi

Očekávané výstupy – 2. období:

 • žák provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž
  a demontáž

 • žák pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu

 • žák dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu 

II. stupeň ZŠ
DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ

Očekávané výstupy:

 • žák sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého programu daný model

 • žák navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky a ověří
  a porovná jejich funkčnost, nosnost, stabilitu aj.

 • žák provádí montáž, demontáž a údržbu jednoduchých předmětů
  a zařízení


VYUŽITÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ 

Očekávané výstupy:

 • žák ovládá základní funkce digitální techniky; diagnostikuje
  a odstraňuje základní problémy při provozu digitální techniky

 • žák propojuje vzájemně jednotlivá digitální zařízení

 • žák pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi – cestování, obchod, vzdělávání, zábava

 • ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením

Všechny tyto očekávané výstupy nám může pomoci splnit robotická stavebnice VEX.

Hana Hyksová
ZŠ Wolkerova Havlíčkův Brod