NPO – otázky a odpovědi

Školy obdrží do svých rozpočtů v roce 2022 finanční prostředky z NPO. Tyto prostředky jsou určeny na digitální učební pomůcky určené pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí a na pořízení mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti. Pokusili jme se srozumitelně zodpovědět otázky, které vzešly na webináři Česká robotika '22. 

I. Otázky kolem čerpání financí v čase:
Prostředky se čerpají jednorázově, nebo opakovaně?
Škola daný objem peněz na digitální učební pomůcky (DUP) obdrží jednorázově. V roce 2022, nebo v roce 2023, ale jen jednou.
Peníze na prevenci digitální propasti jsou na čerpání balíčku DUP nezávislé, škola (bez MŠ, těch se tato část netýká) dostane automaticky (nemusí žádat) v roce 2022 i 2023 i 2024, tzn. 3x, každý rok danou vypočtenou částku.


Učíme již dle revidovaného ŠVP. Lze požádat o peníze až v roce 2023? / Plánujeme začít s revidovaným ŠVP letos, ale peníze bychom chtěli čerpat až v roce 2023 – je to možné?
Pokud již učíte dle revidovaného ŠVP či začnete letos, můžete si požádat o finance už letos (vyplnit dotazník do konce března). Ale chcete-li přesto peníze čerpat až v roce 2023 (letos nic), je to také možné. Pouze si letos „nepožádáte“ (nevyplníte dotazník). Peníze pak dostanete v roce 2023. O přislíbenou částku nepřijdete.


• Můžeme si finanční prostředky, které nevyužijeme v roce 2022, přesunout do dalšího roku? / Začali jsme učit v některých ročnících podle revidovaného ŠVP. Co když nestihneme utratit peníze letos? Je možné zbytek utratit příští rok?
Finanční prostředky, které nevyužijete v roce 2022, nelze přesunout do dalšího roku. Musíte je využít v daném roce, kdy byly finanční prostředky přiděleny. Přitom se jedná o neinvestiční výdaje a platí pro ně stejná pravidla jako pro ONIV. Jedná se o způsobilé výdaje na období od 1. 1. do 31. 12., v případě, že nebudou využity, musí škola finanční prostředky vrátit.
Pokud začínáte letos, ale víte/obáváte se, že nestihnete vyčerpat do konce roku finance v plné výši, bude pravděpodobně výhodnější letos podporu nežádat a čerpat ji až v roce 2023. Bez ohledu na to můžete klidně v roce 2022 začít učit dle revidovaného ŠVP.


Můžeme učební pomůcky nakupovat už od 1. 1. 2022, i když výuku podle revidovaného RVP zahajujeme postupně?
Náklady jsou uznatelné od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Podstatné je deklarovat výuku podle revidovaného RVP od 1. 9. 2022 (nebo již bylo učiněno od 1. 9. 2021) a může být postupné, tzn. nemusí zahájit výuku podle revidovaného RVP celá škola najednou, ale po částech postupně (dle ročníků).


Kdy peníze obdržíme?
– školy automaticky získají finanční prostředky na digitální učební pomůcky (prevence digitální propasti se jich netýká) na účet školy (únor–březen 2022).
ZŠ a gymnázia, která zahájí výuku dle revidovaného RVP letos (nebo tak již činí), získají finanční prostředky po vyhodnocení sběru dat z dotazníkového šetření (duben-květen 2022). Prostředky na prevenci digitální propasti získají automaticky na účet školy vždy počátkem příslušného roku 2022, 2023, 2024 (únor–březen).
SŠ a konzervatoře a ostatní ZŠ a gymnázia, které neobdržely finanční prostředky v roce 2022, získají finanční prostředky na účet školy automaticky v roce 2023 (leden–březen 2023). Prostředky na prevenci digitální propasti získají automaticky na účet školy vždy počátkem (únor–březen) příslušného roku 2022, 2023, 2024 (únor–březen).

 

II. Subjekty, kombinace subjektů:
Pokud jsme kombinovaná ZŠ a gymnázium (čtyřleté a šestileté), můžeme žádat v dotazníku na všechny žáky? I Když čtyřleté gymnázium začne později?
Škola žádá a obdrží prostředky za všechny součásti najednou (tj. MŠ+ZŠ, víceleté gymnázium za oba stupně atp.). Stačí, pokud zahájí výuku podle revidovaného RVP letos aspoň nějaká její část, nějaké ročníky. (Např. ZŠ+G: začnete v roce 2022 zatím jen na 2. stupni ZŠ, ale objem peněz obdržíte již za celou ZŠ včetně gymnázia.)


• Co soukromé a církevní školy?
Pro školy soukromé a církevní jsou finanční prostředky přidělovány ve stejném časovém harmonogramu a podmínek, avšak formou výzvy. V roce 2022 to bude v průběhu března, poté bude běžet lhůta 30 dní pro podávání žádostí. Školy budou informovány.


• Jaké změny v RVP v oblasti informatiky se chystají pro SŠ? Jak to bude souviset a navazovat na změny v ZŠ? Kde, prosím, najdu informace?
Informace k revizi RVP gymnázií: Rámcové vzdělávací programy pro gymnázia (RVP G*) – edu.cz
Informace k revizi RVP pro střední odborné vzdělávání: revize RVP SOV (edu.cz)

 

III. Nákup pomůcek:
Můžeme z digitálních učebních pomůcek nakoupit také tablety a notebooky pro programování robotů?
Rozhodující je účel (uvedeno ve Věstníku), to znamená, že se zařízením pracuje žák/dítě jako s digitální učební pomůckou pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí. V případě tabletů a notebooků, které budou žáci využívat k programování robotů, je to tedy odůvodnitelný nákup.

• On-line aplikace je fajn, ale lze tedy z programů financovat kvalitní připojení?
Ne. Z prostředků NPO nelze pořizovat např. výdaje na služby: internetové připojení, správu sítě nebo nákup propojovacích prvků v síti, antivirový software apod.


• Je nutno na tablety a digitální pomůcky dělat výběrové řízení? Nebo lze nakupovat i bez něj?
Každá škola je povinna se při využití prostředků řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Vzhledem k tomu, že většina plnění bude spadat do režimu veřejné zakázky malého rozsahu do 2 mil. Kč (dodávky v rámci NPO), je zapotřebí respektovat pravidla nastavená zřizovatelem.

 

IV. Otázky k části digitální propasti:
• Lze někde zjistit koeficient ve znevýhodněné oblasti?
Výši alokace finančních prostředků na školu na tzv. prevenci digitální propasti si mohou ředitelé škol zjistit zadáním RED IZA školy do tabulky (neveřejné) získané prostřednictvím datových schránek (viz příloha k dopisu školám). Lze vznést individuální dotaz na MŠMT nebo v nejbližších dnech bude zveřejněn princip výpočtu ve FAQ na webu edu.cz. Konkrétní koeficienty zveřejňovány nebudou, aby nedocházelo k nějakému „škatulkování“ či ostrakizaci škol…


Sice zapůjčíme znevýhodněným dětem zařízení, ale problémem je často v těchto domácnostech i chybějící internetové připojení. Je možné z prostředků zakoupit i SIM kartu/připojení k internetu?
Připojení na internet není možné hradit z prostředků NPO, neboť se jedná o službu, což je zapotřebí řešit zvlášť z jiných finančních zdrojů. Pokud však součástí nakupovaného mobilního digitálního zařízení, např. notebooku, bude zároveň SIM karta (nebo eSIM karta s QR kódem), která obsahuje data pro připojení na internet, je možné toho využít (cena takového zařízení by však neměla být oproti běžnému nákupu výrazně navýšena).

 

Upozornění: Odpovědi byly zpracovány na základě veřejně dostupných informací na webech edu.cz, msmt.cz a konzultací s pracovníky MŠMT/NPI a reflektují situaci a názory k únoru 2022. Nejedná se o oficiální dokument. Pro závazné stanovisko doporučujeme kontaktovat MŠMT, resp. www.edu.cz/digitalizujeme.

 

Zdroj: Metodická podpora – edu.cz. edu.cz – Jednotný metodický portál MŠMT [online]. Copyright © 2020 [cit. 25.02.2022]. Dostupné z: https://www.edu.cz/digitalizujeme/metodicka-podpora/#faq-prevence

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů