Výsledky analýzy častých chyb ve zprávách o realizaci zjednodušených projektů

V průběhu měsíců ledna a února 2018 analyzoval ŘO OP VVV nedostatky zjištěné při kontrole zpráv o realizaci zjednodušených projektů výzev 02_16_022 a 02_16_023 Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Do analýzy bylo zahrnuto více než 700 zpráv o realizaci, které byly podány do konce října 2017.

Již z předběžných výsledků vyplynula poměrně velká chybovost. Výsledky analýzy tuto skutečnost potvrdily. Pouze 39,6 % zpráv
o realizaci bez zjištění nedostatku. Ze 714 podaných zpráv o realizaci nebylo pouze u 283 zjištěno žádné pochybení. Následující tabulka shrnuje přehled identifikovaných druhů nedostatků a vyčíslení četnosti zjištěných pochybení v 714 analyzovaných zprávách
o realizaci.
 
Tabulka 1 Přehled nedostatků v doložených zprávách o realizaci

Zdroj: Analýza nedostatků ZoR ZP 02_16_022 a 02_16_023

Mezi nejčastější pochybení v oblasti dokládání dokumentů
ke zprávám o realizaci patří: 

  • u šablon personální podpory neuváděny v pracovněprávních dokumentech názvy a registrační čísla projektů, 
  • k uzavřeným pracovním smlouvám (příp. DPČ/DPP) nedokládány náplně práce, 
  • nedokládány reporty o činnosti zaměstnanců, nedokládána čestná prohlášení o integraci alespoň tří dětí s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory nebo se speciálními vzdělávacími potřebami, 
  • u šablony Chůva nedokládány skeny rozhodnutí o přijetí dvou dvouletých dětí, 
  • u šablon extrakurikulárních rozvojových aktivit chybně vyplňovány třídní knihy čtenářských klubů, klubů zábavné logiky a deskových her i doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, především neuváděny v plném formátu data
    a časy jednotlivých schůzek.  

Jako nejméně problematické z pohledu dokládání výstupů se ukázaly šablony zaměřené na osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů.

Doporučení ŘO OP VVV, jak nedostatkům ve zprávách o realizaci předcházet

Vzhledem k výsledkům analýzy nedostatků ve zprávách o realizaci
a s ohledem na snahu těmto nedostatkům předcházet ŘO OP VVV příjemcům doporučuje při zpracování zprávy o realizaci využívat přílohu č. 3 výzvy: Přehled šablon a jejich věcný výklad, kde jsou uvedeny veškeré informace k dokládání výstupů (dokumentů) jednotlivých šablon.
Příloha č. 3 k výzvám 02_16_022 a 02_16_023 Šablony pro MŠ a ZŠ I je dostupná na webových stránkách, stejně jako k výzvám 02_16_035 a 02_16_042 Šablony pro SŠ a VOŠ.

Před podáním zprávy o realizaci je rovněž vhodné se ujistit, zda jsou všechny dokládané dokumenty relevantní k ukončenému sledovanému období. V rámci analýzy byly identifikovány případy, kdy došlo k doložení dokumentů vztahujících se k dalšímu sledovanému období, které nebylo předmětem podané zprávy
o realizaci, dále pak k doložení nerelevantních dokumentů nebo dokumentů prokazujících výstupy nad rámec 60 % poskytnuté zálohové platby.

S cílem předcházet opomenutím uvedení některých údajů ŘO OP VVV příjemcům doporučuje využívat vzory příloh zpráv o realizaci, které jsou zveřejněny na webových stránkách:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-priloh-pro-vyzvy-c-02-16-022-a-02-16-023-podpora-skol

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-priloh-pro-vyzvy-c-02-16-035-a-02-16-042-podpora-skol

V zájmu zpřehlednění dokládaných výstupů a urychlení kontroly zpráv o realizaci ŘO OP VVV doporučuje využívat k odevzdání kompletní dokumentace k jednotlivým šablonám soubory
ve formátu ZIP označené kódem šablony, např. pro šablonu Školní asistent pro SŠ využít označení „III_1.1“, pro šablonu Sociální pedagog pro ZŠ označení „II_1.4“ apod.

Z <http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vysledky-analyzy-castych-chyb-ve-zpravach-o-realizaci?lang=1&ref=m&source=email>

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů