Průběžné čerpání dotace v rámci výzvy šablon pro SŠ a VOŠ

MŠMT informuje veřejnost a průběžném čerpání dotací u jednotlivých výzev na webových stránkách jednotlivých výzev.

Informace k výzvě č. 02_16_035 a 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I, najdete na webových stránkách ministerstva.

Z celkových finančních prostředků určených pro mimopražský region republiky byly zatím podány žádosti za 110 mil. Kč.
Za obdobnou částku (107 mil. Kč) jsou žádosti již v hodnotícím procesu. Celkový objem volných dotačních prostředků je 723 mil. Kč.
 
Je stále dostatečný prostor na podání žádosti. Příjem žádosti je možný až do 30. září 2017 s tím, že projekt bude realizován 2 roky
a musí být ukončen nejpozději 28. 2. 2020.

Šablony nabízí možnost posílit personální obsazení školy či vzdělávat pedagogy v 11 oblastech osobnostně profesního rozvoje. Přesné definice variant najdete v Metodickém výkladu výzvy.

Dalšími podporovanými aktivitami je například umožnění navázání spolupráce s budoucími zaměstnavateli nebo rozvíjející ICT
a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.


Průběh čerpání výzvy mimopražského regiony republiky:

Průběh čerpání výzvy určené pro Prahu:

ŘO OP VVV zveřejňuje aktualizovaný Harmonogram výzev 2017, 3. verze.
Harmonogram byl projednán a schválen na zasedání Hlavní plánovací komise programu, dne 16. února 2017.