POL8_07 - Badatelsky orientovaná výuka 1 - úvod do metody

Základním cílem školení je podpora inovativního a atraktivního vzdělávání přírodovědných témat s pomocí technologií. Účastníci školení zjistí, jak pomocí badatelské výuky rozvíjet klíčové kompetence žáků a studentů, a to nejen kompetence k řešení problémů, pracovní kompetence, komunikativní kompetence,
ale i tzv. soft skills, kreativitu a samostatnost. Kurz nabízí účastníkům příklady konkrétních aktivit, které mohou využít k rozšíření znalostí
a dovedností nejen svých ale i svých žáků při výchovně-vzdělávacím procesu.

Dalším cílem je účastníkům poskytnout nezbytný základ pro to,
aby mohli badatelskou výuku představit svým žákům a motivovat je k další samostatné práci ať už v rámci badatelského klubu,
nebo i v klasické vyučovací hodině. Školení cílí také na všechny pedagogy, kteří se nebojí s dětmi experimentovat i mimo přírodovědné předměty, využívat k tomu moderní technologie
a nabité poznatky využít jako podklad pro další práci žáků (popis, úvaha, recenze, tvorba cizojazyčných slovníků, využití v rámci metody CLIL aj.).

Školení tedy ukáže účastníkům způsob, jak získat kladný postoj
k užívání technického a programového vybavení a jak zvýšit motivaci žáků ke vzdělávání díky základním principům badatelsky orientované výuky.

Program setkání

 • Polytechnické vzdělávání & BOV
  Úvodní část školení přinese základní vhled do problematiky polytechnického vzdělávání a jaké místo v něm má badatelsky orientovaná výuka. Účastníci uvidí možnosti, kam a jak polytechnické vzdělávání nenásilnou formou do výuky zařadit, seznámí se s tím, jaké důležité kompetence lze tímto způsobem u žáků rozvíjet.
 • Úvod do badatelské výuky
  Jednou z metod jak vnímat vědu nebo přírodovědná témata je badatelsky orientovaná výuka, která v sobě kombinuje praktickou práci žáků při realizaci pokusu a také problémovou výuku při hledání řešení problému. Kdo je badatel, jakou má roli ve společnosti, jaké jsou základní principy badatelské výuky, co obnáší badatelské otázky a jaká pravidla má stanovení hypotézy, co vše by měl mít dobrý “plán bádání” a proč využívat badatelský deník, a v neposlední řadě co obnáší bádání
  na straně žáka a co na straně učitele a jak ho zapojit do výuky na ZŠ.

 • Realizace “obecného” experimentu ve skupinové výuce
  Na měření teploty, veličiny, kterou sledujeme v přírodopise
  a ekologii stejně, jako ve fyzice či chemii, si ukážeme, jak lze rychle a snadno experiment zapojit do průběhu klasické vyučovací hodiny, a to na příkladech v kombinaci bez
  a s využitím technologií (v našem případě systémem PASCO). Součástí tohoto bloku jsou také základní principy skupinové výuky, tj. jak a kdy ji zapojit, v jaké formě (homogenní versus heterogenní skupiny), jaká obnáší pozitiva a negativa
  a jak s nimi pracovat, aby byla badatelská výuka efektivní.

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon (Výzva č. 02_18_63 a 02_18_64), šablona č. 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, aktivita g) polytechnické vzdělávání.

Školení je určeno pro pedagogy 1. i 2. stupně ZŠ.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů