INK8 - Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi

Vzdělávací akce je koncipována tak, že umožňuje zajistit vzdělávání pro celý pedagogický sbor či jeho podstatnou část tak, aby bylo možné z podpořené skupiny pedagogů vytvořit tým s inovačním potenciálem schopným působit na kompetence, ale i hodnoty a postoje ostatních pedagogů ve škole.

Vzdělávání povede k pochopení filozofie společného vzdělávání. Zvýší právní podvědomí účastníků, ozřejmí legislativní rámec společného vzdělávání a tím přispěje ke změně sociálního klimatu školy. Program podpoří v dané škole koncept společného vzdělávání. Kurz přispěje k rozvoji kompetencí pedagogů pro práci s heterogenní skupinou žáků, ve které jsou vzdělávání i žáci s potřebou podpůrných opatření (včetně těch v prvním stupni podpory).

Program setkání

1. Filozofie společného vzdělávání

- anglický model P. Farrella, porovnání integrace a inkluze
 
2. Legislativní změny platné od 1. 9. 2016

- Novela školského zákona č. 82/2015 Sb., zejména  § 16, 17, 18 a 19
- Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, doporučení ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, formuláře
- Úprava v pojetí žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a struktura podpůrných opatření, přehled podpůrných opatření
 
3. Plán pedagogické podpory

- Tvorba a význam PLPP, jeho vazba na podporu a komunikaci se školským poradenským zařízení m(ŠPZ)
- Práce s PLPP, vyhodnocování, úprava, zpětná vazba pomocí hlasovacího zařízení SMART response 2, LAB
- Role individualizace ve vzdělávání pomocí různých žákovských zařízení versus vytváření PLPP
- PLPP jako jedno z východisek pro stanovování vyšších stupňů podpory
- Role koordinátor inkluze (výchovného poradce) v pedagogickém sboru
- Nastavení školního hodnocení
- NFN kód
 
4. Druhý a vyšší stupeň podpůrných opatření

- druhy podpůrných opatření – jejich popis
- organizace před vydáním a následně po vydání doporučení ŠPZ
- individuální vzdělávací plán jako specifické podpůrné opatření
- organizace vzdělávání žáka s podpůrným opatřením
- jak začlenit předměty speciálně pedagogické péče do výuky
 
5. Personální podpůrná opatření ve smyslu § 5 a § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb

- Asistent pedagoga – možnosti financování
- Školní speciální pedagog – možnosti financování
- Další pedagog ve výuce
- Odborná personální podpora – tlumočník znakového jazyka, přepisovatel
- Speciální učebnice, pomůcky a kompenzační pomůcky – jejich financování, smlouva o výpůjčce – e-učebnice např. nakladatelství FRAUS, vzdělávací portál FRED, online aplikace podporující čtenářskou gramotnost Včelka, Logico Primo, Logico Piccolo, Media ART – Chytré dítě, Terasoft, různé druhy přídavných žákovských zařízení (sluchátka, all-in-one, tablet, notebook, chytrý telefon, aj.)
 
6. Výkaznictví
 
- Příloha k výkazu R 43-01 k výkazu o škole/školském zařízení o podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti
- Nový výkaz R 44-99 o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti
- Výkaz R 44-99 oddíl II
 
7. Nezbytná úprava ŠVP

- Legislativní rámec
- Specifikace úprav konkrétních kapitol ŠVP
- Kde najít webovou podporu
 
8. Vzdělávání nadaných žáků

- Legislativní podpora
- Podpůrná opatření
- NFN kódy
- Možnosti vzdělávání pomocí vlastní tvorby pedagoga ve výukovém softwaru SMART, GeoGebra, LAB nebo rozšiřující výuka skrze e-učebnice FRAUS, Cambridge
- Organizace, které vzdělávání nadaných dětí podporují a spolupráce s nimi

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon ZŠ a MŠ.

Osvědčení o absolvování školení obdrží účastník po absolvování plného rozsahu školení, tzn 8 hodin.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů