MS16I - Inkluze na MŠ – zvláštnosti vzdělávání dětí se speciálně vzdělávacími potřebami

Cílem školení je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti inkluzivního vzdělání na MŠ.

Školení propojuje inovace vzdělávacího obsahu s rozvojem klíčových kompetencí pedagogů, a to zejména kompetencí k tvorbě příslušného výukového materiálu na podporu vytváření podmínek pro předškolskou přípravu děti v rámci inkluze. Nabízí účastníkům semináře příklady aktivit, které mohou využít k rozšíření znalostí a dovedností nejen svých, ale i dětí v oblastech, které se mohou propojovat a přinášet nové impulzy a obohacení v oblasti seznamování s okolním světem. Využití moderních didaktických pomůcek, vzdělávacích prostředků, programového vybavení a online nástrojů ve výchovně vzdělávacím procesu zaměřeném na podporu všestranného rozvoje.

 

Program setkání

Školení je rozděleno do 4 bloků:

 1. Společné vzdělávání – rámcový přehled legislativních změn

  Teoretická část:

  • Seznámení s filosofií společného vzdělávání – model
   P. Farrela
  • Novela školského zákon č. 82/2015 Sb. , se zaměřením
   na § 16 – 19 a prováděcí vyhlášku 27/2016 Sb.
  • Žák se speciálními vzdělávacími potřebami – legislativní postup při zavádění podpůrných opatření, komunikace MŠ; zákonný zástupce; poradenské pracoviště 

  Nástroje a obsah:

  • Objasnění podstaty filosofie společného vzdělávání a jeho legislativní úpravy s důrazem na zájmy dítěte.
  • Co obnáší nutné uvedení ŠVP do souladu s platným RVP PV, kde najít podporu, termíny
  • Praktické příklady jak upravit podmínky  vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných
   v tzv. přechodovém období
  • Vygenerování důležitých a podstatných věcí, které povedou k tzv. spolčenému vzdělávání  - komunikace s poradenskými zařízeními, příprava „snímku školky“, komunikace školského zařízení s veřejností – vytvoření nabídky

  Metodika:

  • Jak zjednodušit administrativu které s sebou společné vzdělávání nese – např. profil na jednu stránku

  Procvičování a sdílení zkušeností:

  • Workshop - Jak u nás vytváříme portfolia.
   Závěry z workshopu slouží jako východisko ke druhému bloku školení, především k problematice vytváření pedagogického plánu podpory.

 2. Jednotlivé stupně podpory a využití SMART technologií

  Teoretická část:

  • Definování stupňů podpory a obsah podpůrných opatření
  • 1. Stupeň podpůrných opatření
  • Plánu pedagogické podpory (PLPP) – tvorba, význam, role, práce s ním, podklad pro vyšší stupeň podpory
  • Začlenění SMART technologií do PLPP
   SW SMART je jedna z moderních technických pomůcek, která se v rámci předškolní výuky používá a pro speciální či specifické potřeby je také přizpůsobena. Pro každou specifickou oblast je díky SMART Notebooku možné vytvořit výukový materiál dostupný všem.

  Nástroje a obsah:

  • Seznámení s výběrem potřebných činností a nástrojů pro vytváření obsahového materiálu pro výuku předškolních dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadanými
  • Ukázka konkrétních možností, které SMART Notebook poskytuje pro jednotlivé vývojové poruchy v předškolním vzdělávání, specifické potřeby dětí nebo rozvoj nadání dětí – zvětšování obrázků a tvarů, použití kouzelného pera - reflektor pro zvýraznění vybrané části obrázku, nahrávání zvuků např. jak dělá toto zvíře, poznej zvíře podle hlasu - využití interaktivních objektů z Galerie SN (ozvučené). Další podpůrný sw Terasoft  - Výuková pexesa (výukový CD ROM), Multimedia ART- Chytré dítě - “Naslouchej a hraj si” (výukový CD ROM) a jiné

  Metodika:

  • Odborné a praktické zaměření na specifické poruchy učení při vytváření jednoduchých výukových
   a podpůrných materiálů.
  • Zachování pravidla od jednoduchého ke složitému
  • Každý účastník si pod vedením lektora vytvoří interaktivní materiál, který bude zaměřen na zvolenou specifickou poruchu učení
  • Frekventant  se naučí dále s tímto materiálem pracovat ve složce „Můj obsah“, v této složce vytvářet portfolia pro jednotlivé děti  a tak získávat podklady pro hodnocení vývoje dítěte. Tyto podklady jsou použitelné jak
   pro jednání s rodiči, tak pro poradenská zařízení

  Procvičování a sdílení zkušeností:

  • Výukový materiál k okamžitému použití, inspiraci
   či improvizaci je zveřejněný na portále www.veskole.cz.
  • Další možný sw, který je propracovaný a možný využít: Včelka.cz
 3. Vzdělávání žáků s potřebnou podporou ve vzdělávání - metody práce s možností využití SMART Výukového softwaru

  Teoretická část:

  • Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností,  poruchou autistického spektra, ADHD, ADD, smyslovými postiženími, s tělesným postižením, s více vadami, s lehkou mentální poruchou
  • Vzdělávání žáků s odlišného kulturního prostředí
   a s odlišnými životními podmínkami
  • Výše uvedené faktory mají vliv na organizaci a průběh vzdělávání celé skupiny dětí. Obecné zásady komunikace s těmito žáky, komunikační systémy, vhodné didaktické pomůcky, možnosti zapojení těchto dětí mezi intaktní skupinu dětí. Nástroje SMART Notebooku mohou pomoci při zajišťování podpory ve vzdělávání těchto dětí. Pomocí koncových dotykových zařízení je možné výuku diferencovat

  Nástroje a obsah:

  • Na teoretickou část navazuje konkrétní ukázkou postupu práce při přípravě výukových materiálu pro heterogenní skupinu dětí
  • Účastníkům školení bude předložen soubor ukázkových materiálů pro vzdělávání dětí s potřebou podpory v závislosti na jednotlivé handicapy
  • Na konkrétních případech budou ukázány konkrétní možnosti softwaru

  Metodika:

  • Prohloubení pedagogických a technických znalostí vedoucích k přípravě materiálů pro diferencovanou činnost v dětských kolektivech v předškolních zařízeních

  Procvičování a sdílení zkušeností:

  • Zaměření na praktické ukázky. Za pomoci řízeného rozhovoru budou ukázkové materiály upravovány dle náročnosti vzhledem k jednotlivým typům podpůrných opatření

 4. Inkluze, metody práce s možností využití ICT

  Teoretická část:

  • Druhý až pátý stupeň podpůrných opatření – popis druhů podpůrných opatření
  • Práce s žáky s odlišným mateřským jazykem
  • Definice nadaného a mimořádně nadaného dítěte, postup při jeho
  • IVP jako podpůrné opatření
   Ukázka technologií, které je možné začlenit do IVP. Přínos ICT techniky pro vzdělávání dětí s potřebou podpůrných opatření. možné využít IT pro žáky nadané a mimořádně nadané. Představení portfolia výukových aplikací a jeho využití v práci s dětmi se SVP. Praktické ukázky
   se zaměřením na jednotlivé gramotnosti v mateřské škole.

  Nástroje a obsah:

  • Využití dalších nástrojů pro výuku: Terasoft - Kreslení pro děti (výukový CD ROM), Multimedia ART- Chytré dítě - “Naslouchej a hrej si” (výukový CD ROM), Terasoft  - Výuková pexesa (výukový CD ROM), Multimedia ART- Chytré dítě - “Než začne matematika” (výukový SD ROM), Infra - Veselá beruška a další.
  • Vždy individuálně určit, pro jaké potřeby tento program je. Kterou částí bude podpůrný výukový materiál, aby splňoval pedagogické zásady a obsahy pro inkluzi.

  Metodika:

  • Samostatné vytvoření výukového materiálu na základě spolupráce všech zúčastněných subjektů. PPP, SPC, pedagog, rodič, asistent.
  • Na základě IVP a jeho obsahu podle doporučených opatření vytvořit pro každou vzdělávací oblast podpůrný výukový materiál ve SMART Notebooku.
  • Důležitou součástí je tento výukový materiál využít v praxi a s konkrétním dítětem.
  • Pro správné fungování takovýchto materiálů využít zpětnou vazbu a hodnocení.

  Procvičování a sdílení zkušeností:

  • Veškeré materiály zavést do praxe. Využívat sdílení
   na portále www.veskole.cz

 

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon ZŠ a MŠ.

Osvědčení o absolvování školení obdrží účastník po absolvování plného rozsahu školení, tzn 16 hodin (4 bloky školení).

 

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů