MS16MG - Matematická pregramotnost

Cílem školení je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomoci dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti matematické pregramotnosti na MŠ.

Školení propojuje inovace vzdělávacího obsahu s rozvojem klíčových kompetencí pedagogů, a to zejména kompetencí k tvorbě příslušného výukového materiálu na podporu vytváření podmínek pro předškolskou přípravu děti v matematické pregramotnosti. Nabízí účastníkům semináře příklady aktivit, které mohou využít
k rozšíření znalostí a dovedností nejen svých, ale i dětí v oblastech, které se mohou propojovat a přinášet nové impulzy a obohacení
v oblasti seznamování s okolním světem. Využití moderních didaktických pomůcek, vzdělávacích prostředků, programového vybavení a online nástrojů ve výchovně vzdělávacím procesu zaměřeném na podporu všestranného rozvoje.

Mimo uvedené se pedagogové naučí vyhledávat DUMy a internetové zdroje pro podporu přípravy předškolních dětí při dodržení autorského zákona. Učitelé získají kladný postoj k moderním ICT nástrojům a naučí se je aplikovat do svých hodin, čímž zvýší aktivní přístup dětí k procesu poznávání.

Program setkání

Školení je rozděleno do 4 bloků:

  1. Seznamujeme se s matematickou pregramotností prostřednictvím SMART
   Teoretická část se věnuje seznámení a vysvětlení pojmu matematická pregramotnost s ohledem na RVP MŠ. Zaměření a porozumění obsahu a promyšlení postupů, znázornění matematických pojmů a elementárních souvislostí s podporou vlastní myšlenky u dětí
   v předškolním věku. Propojení prostorové představivosti, praktické činnosti s provázaností znázornění problémových úkolů a řešení ve SMART Notebooku. Zapojení a vyzkoušení Hejmat pro MŠ. Praktická část se zaměří na vytvoření výukových programů dle potřeb RVP MŠ. Ukážeme si činnosti, nástroje, práce s tvary a jejich vlastnostmi (velikosti, barvy), čáry, tabulka, LAB, galerie - pojmy označující hmotnost, porovnávání a uspořádání předmětů podle stanoveného pravidla (nejmenší po největší), poznávání obrázků, které nepatří do skupiny, třídění podle kritérií, orientace v číselné řadě, zobecňování pojmů (nábytek, pečivo, atd.), řešení labyrintů.

  2. Možnosti zapojení technických zařízení do matematické pregramotnosti
   Zaměříme se na konkrétní představu matematické pregramotnosti u dětí v předškolním věku. Seznámení se s autorským zákonem (citace) při používání jiných možných zdrojů než SMART. Praktické seznámení
   s konkrétními nástroji pro vytváření výukového materiálu ve SMART Notebooku. Ukážeme si příklady a programy jako jsou: Veselá beruška, Terasoft, Výuková pexesa, Chytré dítě, Než začne matematika, Logico Piccolo a jiné.
   Z praktické tvorby si ukážeme, jak na výběr obsahu dle věku dítěte v matematické pregramotnosti
   a využití propojení různých výukových prostředků pro názorné ukázky a praktické procvičování s pomocí.

  3. SMART Nástroje a obsah pro individualizaci
   Seznámení s propojováním matematických zákonitostí při vytváření obsahu ve SMART Notebooku. Naučit se vyhledávání a podporu nových možností v jiných aplikacích. Přizpůsobit materiál a začlenit ho do Mého obsahu, jako neustálý zdroj inspirace a výukového materiálu. Najít smysl pro použití a propojení se všemi možnými přístupy v navození matematické představivosti a dovednosti dětí v předškolním věku. Při využití jiných zdrojů informace o autorském zákoně.Ukážeme si jak prakticky vytvořit výukový materiál na rozvoj početních představ, jak získat zkušenosti s procvičením a zaváděním pojmu číslo v mnoha kontextech a mnoha matematických a reálných prostředích. Preference rozvoje geometrických představ pomocí nových nástrojů SMART Notebook
   s propojením prostorových ukázek a reálií. Praktická podpora rozvoje vztahového myšlení při matematické pregramotnosti.
  4. Vytváření vlastních materiálů do SMART Notebooku pro matematickou pregramotnost
   Preference zvládnutého a vytvořeného materiálu 
   s novými prvky a nástroji ve SMART Notebooku.  Kontrola a dodržování všech zásad při tvorbě materiálů pro předškolní věk. Využití všech prvků pro interaktivitu
   a aktivitu dětí předškolního věku. Připojení a propojení dalších zařízení, CD ROM, tablet a jiných zařízení. Dodržení zásad obtížnosti a podpora dětí v pokročilém
   a duchaplném vzdělávání na základě experimentace. 

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon ZŠ a MŠ.

Osvědčení o absolvování školení obdrží účastník po absolvování plného rozsahu školení, tzn 16 hodin (4 bloky školení).