MS40I - Individualizace vzdělávání v MŠ

Cílem školení je posílit kompetence předškolních pedagogů v individualizaci vzdělávání dětí v mateřských školách prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na prohloubení znalostí a dovedností pedagogů k vedení dětského portfolia a v metodách/programech zaměřených na vnitřní diferenciaci a individualizaci ve vzdělávání předškolních dětí.
Cílem je prohlubovat odborné znalosti a dovednosti pedagogů mateřských škol v problematice osobnostně orientované výchovy
a vzdělávání v MŠ.

Školení propojuje inovace vzdělávacího obsahu s rozvojem klíčových kompetencí pedagogů, a to zejména kompetencí k vytváření příslušného výukového materiálu na podporu vytváření podmínek pro předškolskou přípravu děti. Nabízí účastníkům semináře příklady aktivit, které mohou využít k rozšíření znalostí a dovedností nejen svých, ale i dětí v oblastech, které se mohou propojovat a přinášet nové impulzy a obohacení v oblasti seznamování s okolním světem. Využití moderních didaktických pomůcek, vzdělávacích prostředků, programového vybavení a online nástrojů ve výchovně vzdělávacím procesu zaměřeném na podporu všestranného rozvoje. Mimo uvedené se pedagogové naučí vyhledávat DUMy a internetové zdroje pro podporu přípravy předškolních dětí při dodržení autorského zákona. Učitelé získají kladný postoj k moderním ICT nástrojům
a naučí se je aplikovat do svých hodin, čímž zvýší aktivní přístup dětí k procesu poznávání.

Program setkání

Školení je rozděleno do 10 bloků:

 1. Kompetence předškolních pedagogů s využitím nástrojů SMART
  Teoretická část je zaměřena na řízení vzdělávacího procesu, komunikaci a organizaci vzdělávacího procesu, sebereflexi, vlastní rozvoj pedagoga. Praktická část seznámí pedagogy se správným výběrem technologických pomůcek k tvorbě podpůrných prostředků ke vzdělávání, výběr materiálů, pomůcek pro podporu získání zájmu dětí. Nabídne ukázky, návody jak prakticky zapojovat děti do procesu výuky
  s možností interaktivity, vytvoření a vysvětlení postupu pro přípravu jednoduché aktivity. Uvedení a seznámení se základními praktiky pro zapojení dětí k ovládání základních prvků na interaktivní tabuli. Vytvoření a uchování úložného prostoru ve SMART Notebooku pro využití k zaznamenávání vybraných aktivit dětí. Zaměření na společné workshopy, kdy se pedagogové a rodiče s dětmi seznámí s praktickými ukázkami dětských prací.

 2. Dětské portfolio v úložném prostoru SMART Notebook
  Teoretická část je zaměřena na seznámení s termínem dětské portfolio: zdůvodnění zavedení a doplňování dětského portfolia a jeho efektivita, možnosti vytvoření, smysl, cíle, vedení a vyhodnocení dětského portfólia.
  Praktická část seznámí pedagogy s veškerým možným materiálem, který lze zařadit do dětského portfólia. Ukážeme si jak materiál vytvářet a ukládat do Mého obsahu ve SMART Notebooku., jaké využít nástroje pro tvorbu materiálu: základní prvky, nástroje, nahrávání zvuků, využití pera na grafomotorická cvičení, vkládání obrázků, využití digitalizace obrazovky.

 3. Diferenciace a individualizace vzdělání předškolních dětí za podpory nových technologií
  Teoretická část je zaměřena na osvojení si nových vědomostí
  a zkušeností s novými technologiemi, výběr nových technologií podle věku a věkové kategorie, jak metodicky správně využívat interaktivní technologie v předškolní výuce.
  Praktická část seznámí účastníky se základním softwarem SMART Notebook, ukážeme si vytvoření základních výukových materiálů pomocí jednoduchých nástrojů, možností přidáváním zvuků a videa, jak získat zpětnou vazbu - uchování výsledných stránek do portfolia.

 4. Vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami s pomocí technologií a novými výukovými programy
  Teoretická část se zaměří na využití prostředí SMART Notebook pro rozvoj možných oblastí s důrazem na pokrok. Screening – seznámení s pojmem a jeho možnosti záznamu. Ukáže využití SMART Notebooku k rozlišení jednotlivých dysporuch v předškolní výchově, vytvoření pomocí nástrojů podpůrných cvičení k nápravě speciálně vzdělávacích potřeb, možnost využití dalších přídavných zařízení s novým softwarem v tabletech, zařazení nových výukových programů k nápravě SVP.
  Praktická část nabídne seznámení s využití SMART  Notebook, jeho Galerie pro přípravu jednoduchých podpůrných cvičení na podporu nápravy SVP, vytvoření cvičení podle druhů dysporuch, možnosti záznamu pro další rozvoj a hodnocení, zjištění pokroku, či práci s chybou, využití výukových programů Toglic a Včelka.

 5. Metody a  programy zaměřené na vnitřní diferenciace vzdělávání a individuální plánování vzdělání
  Teoretická část se zaměří na využití Feuersteinovi metody, Grunnlaget a Začít spolu.
  Praktická část ukáže vhodné výukové programy pro podporu výchovy a výuky v předškolní výchově, vybrané metody ve SMART Výukový software, snadné propojení různých pomůcek, programů, aplikací na podporu vývoje a výuky dětí.

 6. Základní kompetence pedagoga MŠ v oblasti - Jazyk a řeč za využití SMART Notebook
  Teoretická část se zaměří na výklad hlavních cílů ve výuce předškolního věku, na sloučení plánů se záměrem RVP
  a provázaností těmito výukovými prostředími. Vytvoření si zásobníku pomocného materiálu, který lze použít pouze jako motivační předlohu ke konkrétnímu cíli výuky nebo jako materiál, kterým se zavádí dané kompetence. Jaké nástroje využít pro rozvoj a nápravu řeči.
  Praktická část ukáže využití nástrojů SMART Notebook pro slovní rozvoj a nácvik výslovnosti, nástroje Galerie k rozvoji slovní zásoby a tvoření správné výslovnosti, nahrávání zvuku
  a videa. Ukázka využití přídavných zařízení s možností výukových programů, které jsou profesionálně zaměřeny na řečový rozvoj dětí v předškolním věku

 7. Základní kompetence pedagoga MŠ v oblasti - Vnímání za využití SMART Notebook
  Teoretická část se bude věnovat možnostem vytvářeného digitálního materiálu, procvičování a opakování. Důraz bude kladen na tvorbu pro pozornost, porovnávání, poznávání, postřehování s využitím nástrojů SMART Notebook.
  Praktická část ukáže výběr prostředků, nástrojů a objektů, možnosti improvizace ve výuce, vytvoření úložného prostředí pro výukový materiál, jeho rozdělení a vyhledávání, tvoření pomocí nástrojů: galerie, pera, tabulka, ale i přidání nových vlastností těchto nástrojů. Maskování, přetahování, řazení, zakrývání objektů.

 8. Základní kompetence pedagoga MŠ v oblasti Poznávací schopnosti za využití SMART Notebook
  Teoretická část seznámí s výběrem a stanovením cílů
  v poznávacích schopnostech tak, aby to odpovídalo kompetencím stanoveným v RVP, se zachováním zásad od jednoduchého ke složitějšímu, jak rozpracovat téma na základní složky zaměřené pro přípravu všech dětí, především zaměřené na přípravu dětí předškolních.
  Praktická část se bude věnovat tvoření výukového materiálu se zaměřením na počáteční improvizaci, která je pro děti v předškolním věku velmi důležitá, na stanovení cíle a podle něho výběr základních nástrojů, na tvorbu jednoduché stránky pro určité téma, uvědomění si provázanosti všech možných prostředků ve výuce.

 9. Základní kompetence pedagoga MŠ v oblasti Časoprostorová orientace za využití SMART Notebooku
  Teoretická část seznámí s výběrem a stanovením cílů
  v poznávacích schopnostech tak, aby to odpovídalo kompetencím stanoveným v RVP, se zachováním zásad od jednoduchého ke složitějšímu, jak rozpracovat téma na základní složky zaměřené pro přípravu všech dětí, především zaměřené na přípravu dětí předškolních.
  Praktická část se bude věnovat navázání na nové zkušenosti, které se budou přidáváním určitých nástrojů a činností SMART Notebooku prohlubovat, seznámení s dalším využitím propojování všech dostupných prostředků k zapojení dětí do získávání zkušeností, navázání na vytvoření jednoduché, ucelené, interaktivní výukové stránky, kterou bude možno obnovovat a jednoduchým úkonem obsluhovat. Jak naučit, jak děti do činností zapojovat a motivovat k samostatné a tvořivé práci,  zábavnou formou děti připravovat na předškolní přípravu. Pro využití SMART Notebooku nabízíme, Galerii, interaktivní nástroje pro časoprostorovou orientaci a také možnost vytvoření vlastních nových interaktivit pomocí Tvůrce cvičení.

 10. Základní kompetence pedagoga MŠ v oblasti Základní matematické, početní a číselné pojmy a operace  za využití SMART Notebook
  Teoretická část seznámí s výběrem a stanovením cílů v oblasti základní matematické, početní a číselné pojmy a operace tak, aby obsah odpovídal kompetencím stanoveným v RVP,
  s využitím nového pojetí matematiky a zaměření na předmatematickou zkušenost dětí i propojení s matematikou Hejmat. Zaměříme se na vytváření výukového materiálu ve SMART Notebooku tak, aby bylo možno vše propojit s prostorovou a zážitkovou předmatematickou přípravou předškolních dětí.
  Praktická část ukáže ukázky z Hejmat pro předškolní děti s propojením vytváření jednoduchých výukových stránek ve SMART Notebook a další pomocné výukové materiálů pro předškolní přípravu dětí. Ukázka zapojení dalších přídavných zařízení pro osvojení základních matematických početních
  a číselných operací, praktické procvičení a ověření vytvořených materiálů, využití zpětné vazby a kontroly.

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon ZŠ a MŠ.

Osvědčení o absolvování školení obdrží účastník po absolvování plného rozsahu školení, tzn 40 hodin (10 bloků školení).

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů