Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ aneb inovace ŠVP – co napsat do záznamu

Už nějakou dobu řešíme společně s panem ředitelem skutečnost, že by bylo dobré inovovat současnou podobu ŠVP všech oborů školy, neboť jsou tyto ŠVP již zastaralé a z hlediska neustálého vývojového trendu v odborných, ale i všeobecných předmětech je potřeba tyto nové objevy, technologie, postupy do výuky zahrnout. Vzhledem k tomu, že to není zcela jednoduché a učitelé na tom stráví hodně času, bylo by dobré jim za tuto činnost navíc zaplatit zajímavou odměnu. V rozpočtu školy vzhledem k objemu práce takové prostředky nejsou, ale projekt Šablony umožňuje použít aktivitu Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ pro tvorbu ŠVP. 

Každá aktivita bude založena na tvorbu, popř. úpravu vybraného nebo vybraných předmětů, nikoliv celého ŠVP. V záznamu z realizace je nutné zatrhnout checkboxové tlačítko „Spolupráce pedagogů byla zaměřena na tvorbu nebo úpravy školních strategických dokumentů – školních vzdělávacích programů nebo školních akčních plánů“. Dále je nutné hodiny hospitace nahradit dalšími hodinami spolupráce. Uveďte konkrétní využití alokovaných hodin na hospitace. Např. se do kolonky ve vzoru „Reflexe pedagogů z realizované hospitace a doporučení pro další práci“ uvede, že byly hodiny hospitace využity na hodiny vzájemných konzultací. V neposlední řadě se hotové ŠVP daného předmětu dokládat k výstupu projektu nemusí.

Možná se bojíte administrativy a dokládání záznamů. Co tam napsat? Jak má takový záznam vypadat?

Dovolte mi vám předložit vybrané části zápisu ze záznamu z realizace, přičemž jsem vybral hlavně první sadu, která je obtížná na sestavení, a pak jsem uvedl pouze první hospitaci, neboť další hospitace se nesou v podobném duchu a článek by byl extrémně rozsáhlý. Místo konkrétních jmen a titulů zapojených učitelů figurují v článku Učitel 1, 2 a 3. Snad vám následující příklad pomůže udělat si lepší představu. V případě potřeby mě neváhejte kontaktovat, rád vám poradím.

Příklad:

První vzdělávací cyklus

1. setkání společného plánování

Rámcový plán spolupráce (včetně uvedení předmětů, které pedagogové vyučují):

Učitel 1 – Základy elektrotechniky, Hardware, Elektrotechnika, Praxe, Elektrotechnické měření

Učitel 2 – CAD systémy, Kontrola a měření, Technické kreslení, Praxe

Učitel 3 – Praxe, Elektrotechnické měření

Rámcový plán vzájemné spolupráce:

1)     Úprava ŠVP předmětu Praxe oboru Mechatronik – příprava

2)     Vzájemné předání a sdílení zkušeností z výuky

3)     Způsoby aktivního zapojení žáků do výuky

4)     Inovace obsahu témat výuky podle současného trendu

5)     Zapojení robotiky a programování do výuky

Výběr předmětů pro vzájemnou spolupráci:

Učitel 1 – Praxe

Učitel 2 – Praxe

Učitel 3 – Praxe

Plán na další setkání „vybrané datum“:

-        reflexe z vlastní výuky

-        využití kritického myšlení

-        motivace žáků a zvýšení jejich aktivity

Plán na další setkání „vybrané datum“:

-        využití alokovaných hodin hospitace hodinami spolupráce

-        specifikace tematických úkolů pro přípravu ŠVP

-        rozvržení schůzek s tematickými úkoly pro přípravu ŠVP

2. setkání společného plánování

Společná reflexe z vlastní výuky, doporučení a další plánování pro další práci zapojených pedagogů:

Reflexe z vlastní výuky:

Každý z účastníků minitýmu představil ostatním, jakým způsobem probíhá výuka na jeho hodinách v předmětu Praxe. Měli jsme vzájemně vyslovit myšlenku, co je podle našeho názoru v daném předmětu to nejdůležitější a nejpodstatnější, aby se žáci naučili, s čím se mají seznámit a na co se mají zaměřit, kam je potřeba přidat hodinovou dotaci. Naopak jsme měli obdobným způsobem specifikovat, co je podle našeho názoru nepodstatné, méně důležité, lze s tím žáky jen okrajově seznámit, popř. snížit hodinovou dotaci daného tématu nebo ho zcela vypustit či přesunout do jiného předmětu.

Využití kritického myšlení:

Učitel1 podtrhl nutnost žáky vystavovat kritickému myšlení, zejména v rovině praktické výuky je to velmi podstatné, neboť žáci v budoucím zaměstnání budou muset neustále rozhodovat, jaký nástroj či nářadí vhodně použít, jakou metodu nebo činnost aplikovat, aby dosáhli nejlepšího výsledku apod. Ostatní s tím souhlasili, přičemž se rozvinula diskuze, jaké aktivity k tomuto vedou a nakonec se ukázalo, že podobné odborné diskuze všichni zúčastnění již vedou, jen je potřeba do nich vnést otázky kritického myšlení.

Motivace žáků a zvýšení jejich aktivity:

Každý z účastníků minitýmu představil ostatním, jakým způsobem motivuje žáky a snaží se o jejich aktivní zapojení. Co se týče předmětu praxe, není to zas takový problém, ačkoliv jsme se jednotně shodli, že současný blok frontálního výkladu bezpečnostních předpisů je potřeba zkrátit a doplnit o praktické zkušenosti a ukázky, jak dané předpisy v praxi aplikovat. Ideální je zapojit všechny žáky do praktické činnosti, ideálně ve skupinách po 2 nebo po 3, neboť se žáci naučí i nezbytné dovednosti komunikace v týmu. Dalším motivujícím faktorem je hodnocení aktivity v hodině, což funguje naprosto perfektně a zajímavým faktorem je vlastní hodnocení práce skupinou.

3. setkání společného plánování

Společná reflexe z vlastní výuky, doporučení a další plánování pro další práci zapojených pedagogů):

Využití alokovaných hodin hospitace hodinami spolupráce:

Vzhledem k tomu, že jsme se rozhodli tuto aktivitu využít na úpravu ŠVP předmětu praxe oboru Mechatronik, budou hodiny vzájemných hospitací nahrazeny hodinami vzájemné spolupráce ve smyslu vzájemných konzultací (schůzek), ze kterých proběhne společná reflexe.

Specifikace tematických úkolů pro přípravu ŠVP:

V této přípravné části je potřeba si projít původní ŠVP tohoto předmětu a zhodnotit, zda jsou dané části ještě aktuální vzhledem k současným trendům v praxi, co je potřeba inovovat, zda je hodinová dotace postačující nebo naopak zcela nevyhovující, zvážit hodnocení žáků a zejména obsahovou část témat. Každý účastník si připraví podle následujícího rozpisu konzultací (schůzek) odpovídající část ŠVP předmětu praxe oboru Mechatronik tak, jak by ji pozměnil, doplnil, co by ponechal, zkrátka jaké by udělal ze svého pohledu změny. Tyto změny následně probere s ostatními účastníky a provedou vzájemnou reflexi, což povede k potřebnému zjištění, co je třeba v novém ŠVP upravit či doplnit.

Rozvržení schůzek s tematickými úkoly pro přípravu ŠVP:

Schůzek se účastní všichni 3 účastníci minitýmu nejen 2, jak tomu je u klasické podoby realizace této aktivity (šablony).

„vybrané datum“ – učební plán, obecné a afektivní cíle

„vybrané datum“ – charakteristika učiva, pojetí výuky

„vybrané datum“ – hodnocení žáků, aplikace průřezových témat

„vybrané datum“ – rozvoj klíčových a odborných kompetencí

„vybrané datum“ – obsahová náplň 1. ročníku obou pololetí

„vybrané datum“ – obsahová náplň 2. ročníku obou pololetí

1. hospitace 1. spolupracujícího pedagoga

Reflexe pedagogů z realizované hospitace a doporučení pro další práci

Hodiny hospitace byly využity na hodiny vzájemné spolupráce pro realizaci vzájemných konzultací (schůzek), neboť je aktivita využita pro úpravu ŠVP.

Každý z účastníků minitýmu si připravil navrhované změny a doplnění tematického úkolu pro přípravu ŠVP předmětu praxe oboru Mechatronik.

Učební plán: Po vzájemné diskuzi a reflexi jsme se dohodli tak, že by bylo ideální posílit hodinovou dotaci o další praktická cvičení ve 3. ročníku, protože je však v tomto ročníku realizovaná praxe vždy jednou týdně ve firmě vybrané žákem, tak jsme od tohoto návrhu ustoupili.

Obecné a afektivní cíle: Po vzájemné diskuzi a reflexi jsme se shodli, že by bylo dobré lehce poupravit formulace obecných a afektivních cílů a doplnit je o spolupráci ve skupině a rozšíření komunikačních dovedností, následně pak ještě přidat cíl zaměřený na obhajování svého názoru.

Doporučení: Učební plán s hodinou dotací neměnit a ponechat v současném stavu. Nicméně doplnit o cíle zaměřené na spolupráci ve skupině a rozšíření komunikačních dovedností s obhajováním svého názoru.

 

Geralt – spolupráce

Použitý obrázek: GERALT. training-2874597_960_720.jpg. In: pixabay.com [online]. Neu-Ulm, Německo: Hans Braxmeier & Simon Steinberger GbR, 2017-10-21 [2020-11-27]. Dostupné z WWW: https://pixabay.com/cs/illustrations/školení-podnikatel-oblek-manažer-2874597/. Dostupný pod licencí Pixabay dle politiky úložiště médií (https://pixabay.com/cs/service/license/).

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů