Výsledky pilotáže Let’s Talk

Na Střední odborné škole Drtinova probíhala pilotáž nové multimediální učebnice Let’s Talk! pro výuku angličtiny, která je vytvořena přímo pro prostřední multimediální jazykové laboratoře pracující v systému SmartClass. Žáci využívali laboratoř pravidelně (alespoň 1x týdně) po dobu 2 měsíců a během této pilotáže 3x vyplňovali stejný dotazník, který zjišťoval, jak se jim s učebnicí pracuje.

Je třeba uvést, že žáci pracovali s výukovým materiálem na úrovni A1 a A2, což ne zcela odpovídá úrovni jejich jazykových znalostí. Běžná učebnice, kterou používají během výuky angličtiny, je na úrovni A2+ až B1. Tento fakt tedy pravděpodobně ovlivnil i celkové výsledky pilotáže, především množství nové slovní zásoby a osvojování nových gramatických jevů.

 

Jak Let’s Talk hodnotili žáci

Žáci uvedli, že se v rámci hodin, během kterých probíhala výuka v jazykové laboratoři za pomoci učebnice Let’s Talk, naučili v průměru 3 nová slovíčka za hodinu (především se jednalo o slovní zásobu týkající se jídla, zeleniny, filmů a jejich žánrů). Více než polovina žáků uvedla, že si zlepšila nějaký gramatický jev (konkrétně se jednalo o počitatelnost a nepočitatelnost, procvičování some a any). Více než 95 % žáků uvedlo, že jim k výuce v tomto případě nechyběla běžná učebnice. Taktéž více než 60 % žáků uvedlo, že by dalo přednost výuce právě v prostředí jazykové laboratoře. Na otázku, kolik % času by se žáci chtěli učit v jazykové laboratoři, vyšla průměrná odpověď (při 3 měřeních ve stejných skupinách) 51 % výuky, což v tomto konkrétním případě znamená využití laboratoře při dvou ze čtyř hodin anglického jazyka.

Žáci se také mohli vyjádřit ústně k výhodám a nevýhodám systému. Mezi nejčastěji se opakující výhody patří především okamžité vyhodnocování správnosti cvičení, dále anonymita (tedy to, že případný neúspěch ve cvičení nespatří ostatní spolužáci), novost aktivit a také to, že žáci si nemusí psát cvičení propiskou. Mezi nejčastější zmíněné nevýhody patří to, že se celou dobu dívají do monitoru a že některá cvičení zejm. na výslovnost ne vždy zcela správně vyhodnocují jejich odpovědi.

 

Pohled učitele

Mezi hlavní klady z pohledu vyučujícího patří interaktivita a možnost pracovat vlastním tempem. Je mnohem snazší zavést diferenciovanou výuku, tedy přizpůsobit obsah hodin žákům na různé úrovni jazykových znalostí. Systém poskytuje dostatek možností a variabilitu aktivit, kterým se mohou věnovat i nadaní žáci, místo čekání, až běžné aktivity dokončí ostatní spolužáci. U méně nadaných žáků se lze naopak zaměřit na procvičování základních dovedností a vynechat další aktivity, které by byly nad rámec běžné výuky. Rovněž kontrola jejich postupu je snadná, okamžitou zpětnou vazbu hodnotí vyučující kladně. Důležitým faktorem pro zlepšení motivace žáků k výuce cizího jazyka je také fakt, že výuka v systému Let’s Talk je zajímavá a zábavná.

Naopak menší organizovanost výuky lze počítat mezi nevýhody. Studenti mají často tendenci věnovat se dlouhou dobu jediné aktivitě na úkor ostatních. Vzhledem k tomu, že zpětnou vazbu poskytuje systém všem žákům individuálně a v různou dobu během hodiny, je pro vyučujícího složitější podchytit, které jevy dělají žákům problémy a vysvětlit je všem najednou (může je pouze zjišťovat zpětně při prohlížení si výsledků, kterých žáci dosáhli). Zpětná vazba je pouze formou oznámení chyb, daný jev je ale většinou potřeba dovysvětlit a upevnit. Další nevýhodou může být, že slovní zásoba a výslovnost vychází z americké angličtiny, na rozdíl od běžně používaných učebnic angličtiny, což může způsobovat nejasnosti. Na druhou stranu to lze vnímat i pozitivně, že se studenti setkají a procvičí s autentickou variantou jazyka. U poměrně velkého počtu studentů jsme řešili jejich neochotu nahrávat své odpovědi do systému. Bylo to hlavně z důvodu jejich nejistoty, jednalo se především o nesmělejší žáky, kteří uvedli, že jim je nahrávání velice nepříjemné. Při častější práci se systémem se ale tento problém u většiny postupně zlepšoval.

 

Systém je zajímavou alternativou běžné výuky, vyučující SOŠ Drtinova by ho rozhodně pro výuku cizích jazyků doporučil. Je velice interaktivní, poskytuje množství různorodých aktivit a okamžitou zpětnou vazbu. Nicméně ne využívat Let’s Talk jako náhradu běžné výuky, spíše pro její doplnění, např. 1 hodinu ze 4 týdně nebo pro žáky, kteří se cizí jazyk učí samostudiem.

 

 

Mgr. et Mgr. Tomáš Botlík
Mgr. Veronika Menoušková

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů