Revize nově instalovaných elektrických zařízení ve škole: nutnost, nebo zbytečnost?

Léto je období rekonstrukcí, obměny vybavení a budování nových učeben. A to znamená i instalaci nových interaktivních displejů či tabulí a dalších zařízení. Protože se jedná o zařízení elektrická, měla by automaticky proběhnout i revize zapojení. Často se nás ptáte, zda je to nutné. Není to jen zbytečné papírování a náklady? Někteří dodavatelé tyto revize nedělají, je tedy opravdu potřeba?

Odpověď je v zásadě jednoduchá. Pokud nedochází k zásahu do stávající elektroinstalace, není provedení revize nezbytné. Tedy, pokud při instalaci dojde pouze k zapojení nového elektrospotřebiče (který má označení deklarující shodu s evropskými normami – CE) do stávajícího zásuvkového rozvodu, pak se revize neprovádí. Jestliže je ale potřeba zásuvku posunout, a to bez ohledu na způsob montáže (pod omítkou / v liště), pak se jedná o „nové elektrické zařízení“ a v souladu s nařízením vlády revize musí proběhnout.

Revize musí být provedena kvalifikovaným odborníkem, který má k této činnosti potřebné osvědčení. Výsledky revize jsou zaznamenány v revizní zprávě, která obsahuje informace o zjištěných nedostatcích a doporučení pro jejich odstranění. Pokud jako ředitel školy po instalaci nového elektrického zařízení neprovedete vstupní revizi, vystavujete se několika rizikům:

1. BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA: Neověřená zařízení mohou způsobit úrazy nebo požáry, což může ohrozit zdraví a životy studentů a zaměstnanců.

Zajištění bezpečnosti

Elektrická zařízení musí být instalována a provozována tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob, zvířat a majetku. Vstupní revize ověřuje, že nově instalovaná zařízení splňují všechny bezpečnostní požadavky a normy. Tato kontrola zahrnuje:

  • kontrolu správnosti instalace,
  • funkčnost ochranných prvků,
  • celkovou bezpečnost provozu zařízení.

Požární bezpečnost

Elektrická zařízení jsou častým zdrojem požárů. Revize pomáhá předcházet riziku požáru tím, že ověřuje správnost instalace a funkčnost ochranných prvků proti přetížení a zkratu.

Ochrana zdraví a životního prostředí

Revize zajišťuje, že elektrická zařízení neohrožují zdraví uživatelů, tj. žáků, učitelů a dalších pracovníků, ani životní prostředí.

 

2. PRÁVNÍ DŮVODY A DŮSLEDKY: Nesplnění zákonných povinností může vést k sankcím nebo právním postihům. V případě úrazu či jiného incidentu může být škola, resp. v konečném důsledku její ředitel, odpovědná za škody.

Plnění právních předpisů a norem

Podle nařízení vlády č.194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice a vyhlášky č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízen o odborné způsobilosti v elektrotechnice a dalších předpisů je nutné provádět revize elektrických zařízení. Normy ČSN, jako jsou ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6, specifikují požadavky na revize elektrických zařízení, včetně těch, které jsou instalovány ve školách.

 

3. POJIŠTĚNÍV případě incidentu může pojišťovna odmítnout plnění, pokud nebyly splněny požadované revize.

Např. vznik požáru na vyhrazeném elektrickém zařízení, na kterém nebyla provedena revize, je posuzován jako porušení příslušného nařízení vlády a má přímý vliv na krácení pojistného plnění a trestní odpovědnost odpovědné osoby.

 

4. PROVOZNÍ PROBLÉMY: Neprověřená zařízení mohou selhat, což naruší provoz školy a vyvolá dodatečné náklady na opravy.Nefunkční učebna může vážně narušit výuku, vyžaduje změny v rozvrhu a způsobuje frustraci učitelů. 

Dokumentace a údržba

Vstupní revize poskytuje základní dokumentaci o stavu zařízení při instalaci, což je důležité pro následnou údržbu a pravidelné revize (zařízením se v tomto případě rozumí provedená elektroinstalace, nikoli koncový prvek, který je normou označován jako výrobek). Záznamy z revizí jsou klíčové pro případné kontroly ze strany inspekčních orgánů. Zpráva o výchozí revizi elektroinstalace je součástí provozní dokumentace a je třeba ji dlouhodobě uchovávat dle § 4 odst. 3) NV 378/2001 Sb.

 

Po přečtení tohoto článku je snad zřejmé, že provádění vstupní revize nově instalovaných elektrických zařízení není zbytečným papírováním, ale nezbytným krokem k zajištění bezpečnosti, právního souladu a hladkého provozu školy. Díky těmto revizím můžeme předejít mnoha potenciálním rizikům a vyhnout se případným problémům a sankcím. Vyžadujte tuto revizi a minimalizujte rizika spojená s provozem nových zařízení.

 

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů