Připravovaná výzva MŠMT – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Ve čtvrtek 7. 4. 2016 bylo zveřejněno AVIZO výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro mateřské a základní školy I. 

 

Na základně dobrých zkušenosti z předchozího programového období v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“) ministerstvo opět vyhlašuje výzvu na principu zjednodušeného vykazování,  známé pod názvem „šablony“, „akce EU peníze školám/EU peníze středním školám“ nebo jako výzvy č. 56 a 57 OP VK.

A co přináší výzva Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro mateřské a základní školy I.?

Kdo může být žadatelem? …

Výzva je určena pro všechny mateřské a základní  školy v České republice a nově i pro mateřské a základní školy na území hlavního města Prahy zapsané ve školském rejstříku . O dotaci budou moci žádat i speciální školy a školky. Tyto školy si budou moci vybírat z omezeného seznamu šablon (např. speciální školy nemohou realizovat šablony zaměřené na personální podporu). 

Na jakou hodnotu projektu si může škola přijít?...

Vzorec podle, kterého si můžete vypočítat minimální a maximální hodnotu Vašeho projektu je: 

200 000 Kč + (počet dětí/žáků školy x 2 200 Kč).

Přičemž 200 000 Kč, je minimální výše požadované dotace na jeden projekt a maximální výše celkových způsobilých výdajů se vypočte dle vzorce výše.  Počet dětí/žáků školy k 30.9.2015, resp. K 30.9.2016 bude zveřejněn u výzvy na webových stránkách MŠMT.

Základní podmínky žádostí?...

1. Každý žadatel může v rámci výzvy podat pouze 1 žádost o podporu, ve které si navolí libovolný počet různých typů či kombinací šablon.

2. Jak je v avízu uvedeno podmínkou čerpání finančních prostředků z výzvy není jen finanční hodnota, ale i vyplnění dotazníku, který byl na školy rozeslán v prosinci 2015 skrze Místní akční plány rozvoje vzdělávání pro identifikaci potřeb škol. Tyto dotazníky byly ministerstvem vyhodnoceny a jejich doporučení budou rozesílány na školy v průběhu dubna 2016.  Školy, které dotazník nevyplnily dostanou druhou šanci k vyplnění nejdříve v květnu 2016, tedy až po prvotním rozeslání vyhodnocení dotazníků na školy. Součástí vyhodnocení bude doporučení, které aktivity, z které oblasti mají školy volit, aby alespoň část jejich potřeb rozvoje byla naplněna. Avšak samotný výběr šablon bude zcela v režii dané školy a měl by korespondovat s jejími potřebami.

 

Přehled šablon neboli jednotlivých aktivit pro mateřské, základní a speciální školy:

 

Ke každé aktivitě se automaticky a pevně váže jednotková cena, ze které vychází celková hodnota aktivity. Tyto hodnoty jednotlivých šablon budou zveřejněny až se samotnou výzvou v květnu. 

3. Na závěr projektu školy vyplní evaluační dotazník, aby bylo potvrzeno, k jakému posunu a změnám došlo. Toto další dotazníkové šetření poskytne podklady pro tvorbu dalších šablon v další druhé etapě plánované na rok 2018. Poslední vlna, třetí,  projektů zjednodušeného vykazování by měla být opět po vyhodnocení projektů z roku 2018, tudíž v roce 2020.

 

Střední školy

Jistě bychom neměli opomenout i bližší budoucnost, kdy se na druhou polovinu roku 2016 připravuje obdobná výzva, jejichž žadateli budou střední školy (takže i víceletá gymnázia). Alokovaná částka půl miliardy korun je připravena na podporu jednak osobnostně profesní rozvoj pedagogů, ale také chce pomoci školám při společném vzdělávání studentů, a to možností personálního posílení o školního psychologa, speciálního pedagoga a školního asistenta, podporována bude spolupráce škol s praxí.

  

Téma šablon sledujeme a připravujeme pro Vás další informace, doporučení a služby

Připravujeme pro snadnější orientaci a jasnější přehled - kalkulačku, stejně jako v minulém dotačním období, kde jednoduše vypočítáte rozpočet projektu, dle vybraných šablon. O jejím zveřejnění Vás budeme informovat, nyní však čekáme na přesné informace k jednotlivým šablonám, aby kalkulačka byla zcela relevantní.

Rádi Vám s přípravou, výběrem, ale i se zadáním projektové žádosti do IS KP14+ pomůžeme.

Upozorníme Vás také na možnost, které Vám bezplatně nabízí Vaše Místní akční skupina. Pro pomoc školám se šablonami si samo MŠMT vybralo právě místní akční skupiny (MAS). Místních akčních skupin je v Česku celkem 180 a pokrývají téměř celé venkovské území. Vše je postaveno na neziskové bázi, cílem činnosti MASek je všestranný rozvoj svého regionu, patří mezi neziskové organizace a proto je vhodným pomocníkem školám.

Tomuto tématu se budeme mimo jiné věnovat na Konferenci ředitelů v Praze, pořádané 21. a 22. dubna. Registrovat se můžeže na tomto odkaze http://www.veskole.cz/vzdelavani/detail-aktivni-4694

 

 V případě zájmu o bližší informace kontaktujte Andreu Jahnickou, mobil: (+420) 724 444 195, email andrea.jahnicka@avmedia.cz

 

 

 

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů