Přehled finančních zdrojů pro školy v letošním roce

Kam bude směřovat podpora a jaké prostředky může škola letos a v následujících letech očekávat? Nový OP J. A. Komenský, iROP a především nově i Národní plán obnovy. Připravili jsme pro vás základní přehled a odkazy, kde najdete detailní informace.

Oficiální informace: Národní plán obnovy v gesci MŠMT – edu.cz

  • alokace celkem 5 mld. Kč
  • soustředí se na proměnu obsahu, podporu digitální a informační gramotnosti a informatického myšlení; dále na zlepšení úrovně vybavení škol a založení fondu mobilních digitálních zařízení, čímž přispěje k prevenci tzv. digitální propasti, a v neposlední řadě cílí na podporu digitálních kompetencí pedagogů, což je nutný předpoklad pro inovaci výuky a získání potřebných dovedností žáků
  • první výzvy se očekávají na jaře 2022
  • vše bude zveřejněno na webu edu.cz/digitalizujeme (bude spuštěn v průběhu ledna)
  • pro školy zajímavé zejména pro financování nové informatiky a robotiky, případně pořízení technologií pro 3D/VR apod.

 

Zdroj: prezentace Ing. Lucie Gregůrkové v rámci DigiKoalice, prosinec 2021

 

Oficiální informace: OP JAK – Webové stránky operačního programu Jan Amos Komenský

  • 28 mld. Kč do regionálního školství v letech 2021-2027
  • předpoklad vyhlášení prvních výzev (Šablony, Teaming) je v květnu 2022
  • OP JAK přispěje k modernizaci obsahů a metod vzdělávání s cílem:

         - Přizpůsobit vzdělávací systém, aby se dokázal rychleji adaptovat na dynamické prostředí a vývoj  spojený s procesy jako rozvoj nových technologií, digitalizace,    internacionalizace nebo udržitelný rozvoj. 
        - Zaměřit vzdělávání více na získávání transversálních kompetencí potřebných pro aktivní  občanský, profesní i osobní život.
        - Rozvíjet kompetence a všechny základní gramotnosti – čtenářskou, matematickou,  jazykovou, sociální gramotnost, dovednosti STEM a kritické myšlení s cílem získat     schopnost pracovat kriticky a efektivně s informacemi.
        - Zvýšit úroveň digitálních dovedností, digitální gramotnosti a informatického myšlení dětí,  žáků, studentů a učitelů.

  • v dubnu lze očekávat avízo výzvy Šablony MŠ/ZŠ i SŠ/VOŠ, podporované aktivity by ěly být obdobné jako v předchozích vlnách (personální šablony, DVPP, extrakurikulární aktivity...)