Multimediální jazyková laboratoř Robotel se systémem SmartClass rozvíjí ústní projev žáků v cizím jazyce

Při určitém způsobu využívání jazykové laboratoře lze podpořit autonomní učení žáků a zajistit tak rozvoj jejich mluveného projevu v cizím jazyce. To zjistilo výzkumné šetření realizované na střední škole.

V rámci šetření došlo k nahrávce dvouminutového ústního projevu žáků na vybrané téma (např. cestování nebo rodina). Tento projev si poslechli žáci samotní, jeden jejich spolužák a učitel. Svůj výkon ohodnotili do připraveného formuláře, který se zaměřoval na zvládnutí obsahu, gramatiky, slovní zásoby a výslovnosti. Na základě zjištěných informací připravil vyučující celou řadu cvičení a aktivit (od nácviku výslovnosti, přes gramatická cvičení, segmentované nahrávání až po skupinové rozhovory, společné popisy obrázků apod.). Tato cvičení nevytvářel učitel pouze sám, ale využil i dostupná cvičení, která systém již ve společné databázi nabízí a také cvičení ze cvičebnice určené přímo pro SmartClass na rozvoj poslechu s porozuměním a mluvení, kterou si lze od Robotelu zakoupit. Na těchto cvičeních pracovali žáci samostatně po dobu několika hodin (zpravidla alespoň 1x týdně). Učitel jim poskytoval pouze zpětnou vazbu. Žáci si mohli vybírat také cvičení podle toho, co jim dělá konkrétně největší problém. Pouze v některých hodinách je učitel spojil do skupin a řešili společně konkrétní cvičení vybraná učitelem. Tématům, o kterých žáci hovořili ve svých ústních projevech byly věnovány výhradně hodiny v jazykové učebně SmartClass od Robotelu, v ostatních hodinách se s tématem nepracovalo. Po několika týdnech došlo ke znovu nahrání jejich ústního projevu na stejné téma, kterému následoval opět poslech nahrávek a jejich hodnocení do předpřipravených formulářů. Následně byla data ze vstupní a výstupní nahrávky porovnána.

K největšímu zlepšení u žáků došlo v kategorii obsah a projev, žáci zvládli hovořit déle a o více dílčích tématech. I u kategorií jako byla slovní zásoba, gramatika a výslovnost bylo znatelné zlepšení napříč všemi zapojenými skupinami žáků. Největšího zlepšení obecně dosahovali žáci nižších ročníků, kteří s jazykem začínali.

Z šetření dále vyplynulo, že přínos samotné jazykové laboratoře závisí především na způsobech práce, jak často a jakým způsobem učitelé učebnu využívají. Práce s laboratoří usnadňuje realizaci konverzačních aktivit, nácvik výslovnosti, umožňuje žákům pracovat jejich vlastním tempem a sbírá data o jejich učení. Bylo pozorováno, že vrstevnická spolupráce a společné řešení úkolů je pro žáky přínosné.

Zařazení jazykové učebny SmartClass do výuky by mělo být plánované, promyšlené a systematické. Školy by se měly zaměřit na technické požadavky pro práci s učebnou, motivaci žáků a učitelů a také na sdílení příkladů dobré praxe mezi učiteli i ostatními školami.

 

Výzkumné šetření probíhalo na Střední odborné škole Drtinova 3/498 mezi 72 žáky 1. – 3. ročníku v hodinách německého jazyka, kterému se věnují zpravidla pouze ve škole, tudíž je možné mapovat vliv multimediální jazykové učebny na rozvoj ústního projevu žáků.

  

 

Zdroj:

BOTLÍK NUC, Tomáš. Multimediální jazykové laboratoře ve výuce cizího jazyka. Disertační práce. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2022.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů