Jak na skupinové a kooperativní učení? (1. díl)

Lektor a mentor s učitelskou praxí, Mgr. Jiří Hruška, pro vás připravil seriál o skupinovém a kooperativním učení. Každý měsíc se tak vedle příkladů a inspirace ze tříd můžete těšit i na "trochu teorie", o kterou se můžete opřít. V prvním dílu si přehledně shrneme důvody, proč zavádět práci ve skupinách do vyučovacího procesu.

Dále se pak můžete těšit na formy využití ve výuce, tipy pro implementaci, ale podíváme se i na složení týmu či hodnocení skupinové práce.

PROČ ZAVÁDĚT PRÁCI VE SKUPINÁCH DO VYUČOVACÍHO PROCESU?

1) Umění spolupracovat patří mezi nejžádanější kompetence na trhu práce [2].

 

2) Spolupráce rozvíjí vnitřní motivaci pro učení [3]:

Vedle smysluplnosti, svobodné volby a zpětné vazby, princip spolupráce rozvíjí vnitřní motivaci k učení. Stačí se jen podívat na to, co žáci potřebují a co může učitel udělat, aby danou potřebu naplnil [2]:

o   Žáci potřebují navazovat sociální kontakty.

>> Učitel zařazuje práce ve skupině, ve dvojicích, diskuse ve skupinách apod.

 

o   Žáci se potřebují zalíbit ostatním a s ostatními si vytvářet vzájemnou pozitivní sounáležitost.

>> Učitel zařazuje práce ve skupině, pozitivně reaguje na jednotlivé žáky a učí je to i navzájem vůči sobě, umožňuje sdílení zkušeností a prezentace získaných dovedností.

 

o   Žáci potřebují nalézt místo/skupinu, kam patří.

>> Učitel zařazuje práce ve skupině, obměňuje složení skupin, zařazuje práce ve dvojicích, diskuse ve skupinách, společné čtení, dbá na pozitivní reakce okolí.

 

o   Žáci potřebují rozvíjet svoji samostatnost (nezávislost).

>> Učitel nabízí co nejvíce možností na výběr, vědomě učí žáky krokům v procesu rozhodování, jehož logickou součástí musí být důsledek.

 

o   Žáci potřebují pocit bezpečí.

>> Učitel nabízí co nejvíce možností na výběr, společně se žáky nastavuje hranice - pravidla, omezení, vodítka, návyky, umožňuje žákům jíst a pít, reguluje okolní teplotu na optimální hranici, zajišťuje bezpečné a podnětné uspořádání pracovního prostoru.

 

3) Učitel zaměstná třídu, žáci samostatně pracují a učitel má volné ruce získávat důkazy o učení vybraných žáků a může jim pak poskytnout zpětnou vazbu.

 

4) Kompetence personální a sociální patří mezi 6 klíčových kompetencí rámcových vzdělávacích programů [4, 5]:

 

5) Při práci ve skupinách se rozvíjejí i ostatní klíčové kompetence [4, 5]:

 

o   Kompetence k učení – žáci mají možnost učit se od sebe navzájem, mají možnost si svým jazykemvysvětlovat věci a jevy, mají příležitost najít si svůj vlastní styl učení apod.

 

o   Kompetence k řešení problémů – žáci v rámci práce ve skupině vytváří společný produkt nebo společně řeší nějaký problém, žáci zkoušejí různé strategie řešení problémů apod.

 

o   Kompetence komunikativní – žáci ve skupině musí komunikovat a učí se tak různé způsoby efektivní komunikace, nastavovat pravidla směřující k efektivní komunikaci, učí se toleranci jiných názorů, učí se argumentovat a obhajovat svůj názor apod.

 

o   Kompetence občanské – žáci se učí demokraticky se rozhodovat, nést zodpovědnost za vytvořený produkt, učí se respektovat demokratická rozhodnutí (např. menšina se přizpůsobuje většině aj.)

 

o   Kompetence pracovní – žáci se učí rozdělit si práci tak, aby se na tvorbě výsledného produktu každý podílel dle svých možností a schopností, učí se dělbě práce apod.

 

Zdroje:

[1] Hruška, J.: „Výukový plakát“ – příspěvek do Výběru z aktuálních školských témat (čtvrtletník pro ZŠ, SŠ a gymnázia), Nakladatelství RAABE, Praha 2017

[2] Kolektiv autorů: Lektorský manuál II. - „DIFERENCIACE – cesta ke kvalitnímu kurikulu“, Step by Step ČR, Praha 2006

[3] Kopřiva, P., Nováčková, J., Nevolová, D., Kopřivová, T.: Respektovat a být respektován. Spirála, Kroměříž 2006

[4] Kolektiv autorů: Klíčové kompetence v základním vzdělávání, Výzkumný ústav pedagogický, Praha 2007

[5] Kolektiv autorů: Klíčové kompetence na gymnáziu, Výzkumný ústav pedagogický, Praha 2008

 

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů