Další výzva IROP č. 56 a č. 57 (pro SVL) - zaměřená na Infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání -

Dne 6. října 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje výzvu č. 56 a 57 „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL č. 57)“) k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.4 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“.

Dotací mohou být podporovány přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání; rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.); nákup pozemků a staveb; pořízení vybavení budov a učeben; pořízení kompenzačních pomůcek.

Oprávněnými žadateli jsou:
1. školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy,
3. další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit,
4. kraje,
5. organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
6. nestátní neziskové organizace,
7. církve, církevní organizace,
8. organizační složky státu,
9. příspěvkové organizace organizačních složek státu

Termíny:
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 13. 10. 2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 18. 11. 2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 14. 4. 2017

Typ výzvy: kolová

Území realizace: celé ČR mimo území hl. m. Prahy.

Spolufinancování: 5 - 15 % (dle typu žadatele, více v textu výzvy)

Financování: ex-post financování

Minimální výše způsobilých výdajů: 1 000 000 Kč
Maximální výše způsobilých výdajů: 20 000 000 Kč

Mezi podporované aktivity jsou zařazeny:
- přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
- nákup pozemků a staveb
- pořízení vybavení budov a učeben
- pořízení kompenzačních pomůcek
Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). 
Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s Krajským akčním plánem vzdělávání.

 

Klíčové kompetence pro zájmové a neformální vzdělávání jsou navázány na oblasti vzdělávání pro základní školy - Jazyk, člověk a jeho svět, matematika, Člověk a příroda, Člověk a svět práce. Každé zařízení, které žádá, musí mít vlastní vzdělávací program, který ve studii proveditelnosti naváže na klíčové kompetence. (Žadatelem tedy může být například i infocentrum, ale musí mít ve stanovách uvedenou vzdělávací činnost a splňovat výše uvedené podmínky získání dotace.)

 

Cílem je zkvalitnění infrastruktury pro zájmové a celoživotní vzdělávání a následně lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Dále je zajímavé právě propojení škol a kulturních subjektů nebo firem. Bodově zvýhodněný v rámci této výzvy bude žadatel, který prokáže spolupráci s jiným subjektem. Například: Cílem projektu je volnočasové centrum pro neformální vzdělávání. Dopoledne chodí školy na vzdělávací aktivity, které pořádá volnočasové centrum a odpoledne funguje centrum normálně pro návštěvníky.

Důležité je, že spolupráce musí probíhat po celou dobu udržitelnosti projektu.

 

Povinné přílohy:
1. Plná moc
2. Zadávací a výběrová řízení 
3. Doklad o právní subjektivitě
4. Výpis z rejstříku trestů
5. Studie proveditelnosti
6. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
7. Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení
8. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
9. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
10. Položkový rozpočet stavby
11. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů
12. Memorandum či smlouva o spolupráci škol/školských zařízení s nestátními neziskovými organizacemi, kulturními institucemi a dalšími zařízeními spolupracujícími s dětmi a mládeží
13. Smlouva o spolupráci mezi vzdělávacím zařízením a zaměstnavatelem 14. Čestné prohlášení o skutečném majiteli

Podrobné informace najdete pro výzvu č. 57 - „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)“) zde a pro výzvu č. 56 - „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“ zde.

Pokud byste měli zájem řešit v rámci této výzvy rozvoj Vaší organizace, obraťte se na naše regionální obchodní zástupce nebo přímo na mne andrea.jahnicka@avmedia.cz a rádi Vám s tím pomůžeme.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů