Seznámení se slovními druhy a jejich následné procvičování

Předmět: Český jazyk
Autor: Eva Nová
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Slovní druhy, podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce
Datum vložení: 08.03.2016