IROP pro základní školy - výzva č. 46 „Infrastruktura základních škol“ a výzvy č. 47 „Infrastruktura základních škol (SVL)

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další dvě výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v oblasti vzdělávání, nyní pro základní školy. Peníze půjdou hlavně na infrastrukturní opatření - na modernizaci odborných učeben a bezbariérové přístupy je připraveno 2,16 miliardy korun.  Žádosti lze podávat od konce září letošního roku.

Podpora obou výzev , jak výzvy: č. 46 „Infrastruktura základních škol“, tak i výzvy č. 47 „Infrastruktura základních škol (SVL)“ je zaměřena zejména na stavby a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury základních škol - odborných učeben, a to ve vazbě na klíčové kompetence (tj.: cizí jazyky, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi) a na nákup potřebného vybavení s vazbou na klíčové kompetence.

Hlavní zaměření projektu musí být cíleno na rozvoj klíčových kompetencí či budování bezbariérovosti škol. Ve výzvě určené pro správní obvody obcí s rozšířenou působností, kde se nacházejí sociálně vyloučené lokality (SVL), je také možné realizovat projekty na rozšiřování kapacit kmenových učeben. V rámci hlavního zaměření projektu lze jako doplňkovou aktivitu zajistit vnitřní konektivitu školy a připojení k internetu či nakupovat potřebné kompenzační pomůcky.

Všechny projektové záměry předložené v rámci těchto výzev musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání (MAP) a záměry musí být uvedeny v seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP v příslušném plánu.  

Pro žadatele je alokovaná částka:

1.       u výzvy č. 46 Infrastruktura základních škol celkem 650 mil. Kč

2.       u výzvy č. 47 Infrastruktura základních škol (SVL) je to 1,505 mld. Kč (Mapu sociálně vyloučených lokalit naleznete zde.)

  

Podrobnosti k výzvám: 

 • Termíny:

 • Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 24. 8. 2016, 14:00

 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: od 29. 9. 2016, 14:00

 • Ukončení příjmu žádostí o podporu: 4. 2. 2017, 14:00

 • Žadatelé:  ZŠ, VOŠ, kraje, obce, neziskové organizace, církve

 • Typ výzvy: investiční

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 1 mil. Kč

 • Maximální výše celkových výdajů na jeden projekt je pak 99 mil. Kč

 • Spolufinancování: 15%

 • Financování: ex-post (finance na účet po zaplacení faktur)

 • Alokace financí pro tuto výzvu: 2,16 mld. Kč

 • Území dopadu: mimo Prahu

  

Podmínky

 • Projekt musí být v souladu s Akčním plánem vzdělávání

 • Projekt musí být zaměřen na komunikaci v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy nebo práci s digitálními technologiemi

 • Projekt musí splňovat požadavky na konektivitu školy a připojení k internetu

 • Projekt musí zajišťovat fyzickou dostupnost a bezbariérovost školy

 • Musí se zlepšit bezbariérovost ve škole, musí se podpořit sociální začleňování žáků, musí se zlepšit podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

  

Způsobilé náklady pro ZŠ:  

 • Rekonstrukce, nákupy, přístavby, stavební úpravy stávajících budov ZŠ se sídlem mimo Prahu

 • Podpora sociální inkluze (bezbariérovost – výtahy, nájezdy atd.)

 • Vybavení a zařízení pro rozvoj studentů ZŠ

 • Vybavení a zařízení s ohledem na sociální inkluzi

 • Stavební úpravy na vnitřní konektivitu školy (zastřešení průchodu mezi pavilony, vytvoření chodby mezi pavilony atd.)

 • Zajištění připojení k internetu – výměna sítí, serveru atd.

 • Stavební úpravy učeben, pořízení kompenzačních pomůcek a vybavení pro žáky

 • Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy ve vazbě na:

 1. klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory)
 2. budování bezbariérovosti škol
 3. rozšiřování kapacit kmenových učeben

 

Co dále je možné do projektu zahrnout: 

 • zpracování studie proveditelnosti

 • externí řízení veřejných zakázek

 • Je možné zahrnout i náklady od 1.1.2014, to znamená, když už pro školu je udělaná projektová dokumentace a žádost o stavební povolení, tak se mohou tyto faktury dát do projektu a dostanete je proplacené.

 

Nutné přílohy projektu: 

 1. Plná moc

 2. Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením

 3. Doklad o právní subjektivitě

 4. Výpis z rejstříku trestů

 5. Studie proveditelnosti

 6. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu

 7. Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení

 8. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení

 9. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

 10. Položkový rozpočet stavby

 11. Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení

 12. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů

 13. Memorandum či smlouva o spolupráci škol

 

 Pro pražské školy se chystají výzvy v Operačním programu Praha Pól Růstu, Výzva č. 23: Navyšování kapacit v základních školách a Vývza č. 20 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol. Pro bližší informace se obracejte na kolegu petr.borovicka@avmedia.cz anebo přímo na mne.

 

Pokud jste mimo pražská škola a máte zájem řešit v rámci těchto výzev rozvoj Vaší školy, obraťte se na naše regionální obchodní zástupce nebo přímo na mne andrea.jahnicka@avmedia.cz a rádi Vám s tím pomůžeme.

 

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů