Vyhlášené výzvy IROP : č. 32 a 33_ Infrastruktura středních a vyšších odborných škol

Podpora u obou výzev je zaměřena zejména na stavby a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury středních a vyšších odborných škol ve vazbě na klíčové kompetence (tj.: cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi) a také nákup potřebného vybavení s vazbou na klíčové kompetence

 

Dne 19. května 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje výzvu č. 32Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol“ (současně je vyhlášena výzva č. 33Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)“) k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“. 

 

Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro výzvu č. 32 připraveno 393 mil. Kč .

Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro výzvu č. 33 připraveno 917  mil. Kč .

 

Podpora u obou výzev je zaměřena zejména na stavby a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury středních a vyšších odborných škol ve vazbě na klíčové kompetence (tj.: cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi) a také nákup potřebného vybavení s vazbou na klíčové kompetence

 

Všechny projektové záměry předložené v rámci těchto výzev musí být v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání (KAP) a záměry musí být uvedeny v seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP v příslušném KAP. Tyto schválené dokumenty budou zveřejněny na přelomu června a července 2016 na webu www.uzemnidimenze.cz

 

Jako návod pro výběr, do které z výzev na sociální podnikání (32. výzva Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol nebo 33. výzva Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)) žadatel může podat žádost o dotaci existuje Mapa sociálně vyloučených lokalit.

 

 

Podrobnosti k výzvám:

 

 

 

 • Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 25. 5. 2016
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 6. 2016
 • Ukončení příjmu žádostí o podporu: 18. 11. 2016

 

 • Typ výzvy: investiční

 

 • Žadatelé:  SŠ, kraje, obce, neziskové organizace
 • Spolufinancování: 15%

 

 • Financování: ex-post (finance na účet po zaplacení faktur)
 • Alokace financí pro tuto výzvu: 1,5 mld. Kč
 • Území dopadu: mimo Prahu

 

 

 

Podmínky:

 

 • Projekt musí být v souladu s Akčním plánem vzdělávání
 • Projekt musí být zaměřen na komunikaci v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy nebo práci s digitálními technologiemi
 • Projekt musí splňovat požadavky na konektivitu školy a připojení k internetu
 • Projekt musí zajišťovat fyzickou dostupnost a bezbariérovost školy
 • Musí se zlepšit bezbariérovost ve škole, musí se podpořit sociální začleňování žáků, musí se zlepšit podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Nejsou podporovány školy, kde je více jak 40% žáků postižených, Romů atd.

 

 

 

Způsobilé náklady pro SŠ:

 

 • Rekonstrukce, přístavby, stavební úpravy stávajících budov SŠ se sídlem mimo Prahu
 • Podpora sociální inkluze (bezbariérovost výtahy, nájezdy atd.)
 • Vybavení a zařízení pro rozvoj studentů SŠ
 • Vybavení a zařízení s ohledem na sociální inkluzi
 • Stavební úpravy na vnitřní konektivitu školy (zastřešení průchodu mezi pavilony, vytvoření chodby mezi pavilony atd.)
 • Zajištění připojení k internetu výměna sítí, serveru atd.
 • Stavební úpravy učeben, pořízení kompenzačních pomůcek a vybavení pro žáky
 • Stavební úpravy, pořízení vybavení v oblasti komunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných oborů, přírodních věd, digitální technologie, připojení k internetu, vnitřní konektivita školy

 

 

 

Co dále je možné do projektu zahrnout:

 

 • zpracování studie proveditelnosti
 • externí řízení veřejných zakázek
 • Je možné zahrnout i náklady od 1.1.2014, to znamená, když už pro školu je udělaná projektová dokumentace a žádost o stavební povolení, tak se mohou tyto faktury dát do projektu a dostanete je proplacené.

 

 

 

Nutné přílohy projektu:

 

 • Studie proveditelnosti (zpracováváme my)
 • Žádost o dotaci (zpracováváme my)
 • Doklady o právní subjektivitě žadatele
 • Informace o vlastnické a ovládací struktuře žadatele
 • Doklad prokázání vlastnického nebo jiného práva k majetku
 • Podklady pro posouzení finančního zdraví (účetní závěrky)
 • Projektová dokumentace
 • Rozpočet stavebních výdajů projektu (dělá rozpočtář)
 • Územní souhlas, územní rozhodnutí a další dokumenty dle Stavebního zákona
 • Stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí
 • Seznam objednávek a dokumentace k výběrovým řízením

 

 

 

Pokud byste měli zájem řešit v rámci těchto výzev rozvoj Vaší školy, obraťte se na naše regionální obchodní zástupce nebo přímo na mne andrea.jahnicka@avmedia.cz a rádi Vám s tím pomůžeme.

 

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů