V Šablonách II je až 6 mld. pro MŠ, ZŠ, ale i ZUŠ

MŠMT rozdělí ve druhé vlně šablon až 6 mld., nově podpoří i ZUŠ a zájmové vzdělávání. Dne 28. února 2018 zveřejnilo výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II v prioritní ose 3 OP VVV. Došlo zároveň k zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+.

Žadatelé budou moci z evropských peněz financovat například školní asistenty, psychology nebo speciální pedagogy. Základní školy mají nově možnost získat dotace i na kariérové poradce. Dosud tuto možnost měly jen střední a vyšší odborné školy. Ministerstvo ve výzvě cílí také na propojení teorie s praxí.

Novinkou jsou nové kluby například badatelský klub, který je zaměřen na rozvoj badatelských dovedností v přírodovědných předmětech a na zvyšování funkční gramotnosti v těchto oborech s možností využití polytechnických pomůcek s důrazem na zatraktivnění technického, přírodovědného a environmentálního vzdělávání. Nebo další klub komunikace v cizím jazyce, v němž bude činnost zaměřená na rozvoj komunikačních schopností v cizím jazyce.

Výzva číslo 02_18_63 - Šablony II je určena pro území celé ČR mimo Prahy a výzva č.  02_18_64 - Šablony II  je určena pro žadatele z hl. m. Prahy.

Jaké jsou termíny výzvy?

·        Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: od 28. února 2018

·        Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: nejpozději do 28. června 2019 do 14:00 hodin

·        Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. srpna 2021

·        Minimální/maximální délka trvání projektu: 24 měsíců 

Pokud žadatel realizuje projekt v rámci výzvy OP VVV č. 02_16_022/02_16_023 Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, je možné datum zahájení fyzické realizace projektu ve výzvě Šablony II stanovit až po datu ukončení fyzické realizace projektu výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Kdo může podat žádost?
Oprávnění žadatelé jsou mateřské, základní a základní umělecké školy, střediska volného času, školní družiny a školní kluby nezřizované organizačními složkami státu/ zřízené MŠMT, a zapsané ve školském rejstříku.

Kolik žádostí můžete podat?
Každá škola/školské zařízení, která je zapsána ve školském rejstříku může podat pouze jednu žádost o podporu = projekt. Pokud právnická osoba vykonává činnost více škol či školských zařízení (pod jedním RED_IZO), vyplňuje pouze jednu žádost o podporu, ale volí aktivity pro jednotlivé druhy škol/školských zařízení.

Jak vypočítat celkovou dotaci školy?

·        Minimální výše výdajů: 100 000 Kč

·        Maximální výše výdajů:

         pro MŠ a ZŠ = 300 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 2 500 Kč)

         pro ZUŠ a školská zařízení = 100 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků/účastníků x 1 800 Kč)

 

Jaké jsou povinné náležitosti žádosti?

1.      Podmínkou možnosti čerpání finančních prostředků ve výzvě Šablony II je vyplnění dotazníku ve webovém rozhraní https://sberdat.uiv.cz/login2. A doložení výstupu do žádosti.

2.      Škola opět volí jednu povinnou šablonu, která mu vychází dle dotazníkové šetření jako nejslabší

3.      Střediska volného času si kromě této šablony povinně volí minimálně jednu šablonu rozvíjející oblast Inkluzivní/společné vzdělávání.

4.      Kalkulačce indikátorů pomůže vypočítat celkovou dotaci a je opět povinnou přílohou žádosti. Bude zveřejněna na stánkách výzvy.

5.      Počet dětí/žáků pro výpočet dotace musí vycházet vždy ze seznamu, který je aktuálně zveřejněn u vyhlášené výzvy.

 

A jedna pozitivní zpráva na závěr této první části zprávy o výzvě:

Příjemcům bude poskytována jedna zálohová platba a její výše je stanovena na 100 % celkových způsobilých výdajů projektu. Zálohová platba je příjemci odeslána zpravidla do 30 pracovních dnů od vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, nejdříve však 60 dnů před plánovaným zahájením fyzické realizace projektu. Je nutné počítat s tím, že jde o průtokovou dotaci, a peníze tedy budou opět putovat z MŠMT - na kraj - a na zřizovatele a pak až do škol.  Toto je nutné si uvědomit a zavčasu se připravit a zažádat o dotaci.

Už půl roku před ukončením projektu v ŠABLONÁCH I. můžete vypracovat žádost projektu v ŠABLONÁCH II. Je to stanoveno termínem , kdy Vám bude umožněn přístup k vyplnění dotazníku.

 

Kompletní podklady a text najdete na stránkách MŠMT, zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii. My pro Vás připravíme další důležité informace v dalším čísle.

 Dále se o šablonách  můžete dozvědět více na seminářích pořádaných MŠMT

 

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů